MASONLUK VE İLLÜMİNATİ (25. Bölüm: 6 Konu)

MASONLUK VE İLLÜMİNATİ
(25. Bölüm: 6 Konu)

 

İÇİNDEKİLER

1- Masonluk ve Tapınakçılar
2- Masonluğun Tarihi ve İllüminati
3- Haçlı Seferleri ve Rönesans’ın Bilinmeyen Amaçları
4- Hristiyanlığı Kullanarak Dünya’yı Yönetmiş Gizli Bir Örgüt: Cizvit Tarikatı
5- İllüminati’nin Amaçları ve Tarihte Yaptıkları
6- Önceden Planlanıp Bilerek Çıkartılan 1. ve 2. Dünya Savaşları İle Çıkartılacak Olan 3. Dünya Savaşı Planı
Kaynakça

 


 

[one-third-first]

SİTE DİZİNİNDEKİ 323. KONU
MASONLUK VE TAPINAKÇILAR

Tapınak Şovalyeleri, MS 1118 yılında Kudüs’te Süleyman Tapınağı’nda (Kudüs Tapınağı’nda) kurulmuştur. Kuranlar Avrupa’dan gelmişlerdir. Bu kuruluş Mason’dur ve soyları Yahudilerden gelir.

İsa’dan önce Süleyman/Solomon Tapınağı’nda Yahudiliği koruyan Tapınak Rahipleri vardı. Bunların okullarında Meryem, öğrenciydi. Rahiplerin Mikail, Cebrail gibi melek isimleri şeklinde lakapları vardı. Bakire diye adlandırılan Meryem’i, Rahip Cebrail ziyaret etti. İsa öldükten sonra kardeşi Kudüs Kilisesi’nin başına geçti. İsa’nın öldürülmesi tepki yaratmadı ama James’in de öldürülmesi halkı ayağa kaldırdı ve o dönemde buralara egemen olan Romalılara karşı halk büyük bir ayaklanma çıkarttı.

Yahudilik içinden türeyen ve Yahudiliğin aykırı bir kolu haline gelen Nasuralılara ait belgeler  bulunmuştur (Nasuralılar İsa’dan öncedir, belgelerin bulunması ise İsa’dan çok sonradır). Burada; örgüte giren kişi beyaz kaftanla tabuta girer, sembolik olarak ölür ve yeniden doğar, bu şekilde eğitimini tamamlayan üye artık Kudüs’ü koruyan bir tapınakçı askeri olmuştur ve örgütün yeni kardeşidir. Belgelerde İsa ve taraftarları da bu ritüeli uygulamışlardır ve İsa’dan sıradan bir lider şeklinde bahsedilir. Hristiyanlık ve İncil’deki İsa’nın “Yeniden Dirilişi” anlatımı bu uygulamanın abartılmış halidir.

MÖ 1000’lerde Kudüs Tapınağı yapılmıştır. MS 70’lerde tapınak son kez yıkılmıştır. Tapınak rahipleri bunun üzerine Avrupa’ya kaçarlar. MS 1100’lerde Haçlı Seferleri adı altında kaçtıkları Kudüs’e geri dönerler. Yine bu dönemde İsa’nın Fakir Askerleri adı altında Tapınak Şovalyeleri de kurulmuştur ve Tapınak Şovalyeleri Masonluk tarikatını kurarlar. MÖ 1000 ile MS 70 yılları arasında bu rahiplerin kullandığı yöntemlerin aynısını Masonlar da tekrar ederek günümüze kadar ulaştırırlar.

Tapınakçılar ve Masonlar kavram(lar)ı, MÖ 1000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Kudüs’teki Süleyman Tapınağı’nın yapımıyla başlayan ve günümüze kadar ulaşan gelenekler bütünüdür. Tapınakçılık’la Masonluk iç içedir. Bunlar, MÖ’ki tarihlerde ve sonrasında tapınakları inşa eden duvar ustaları ve buralardaki din adamları ve bunların aralarında bir sır olarak tuttukları semboller ve bir takım dinsel inanışları içinde bulunduran bir gruptur.[1] Kur’an’daki Analizi: Sebe 13 Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlardı. ‘Ey Davud ailesi, şükrederek çalışın.’ Kullarımdan şükredenler azdır. Sad 37 Şeytanları da; her bina ustasını ve dalgıcı [da Süleyman’ın emrine verdik. 34, 36].[2] Bilinenin tersine bunların görüşleri farklıdır. Şimdi biraz bunlara bakalım.

• Baphomet adında yılanımsı bir varlık (veya tanrısal yaşam enerjisi ve/veya kozmik enerji) onlar için önemlidir. Günümüz tıp sembolü sopaya sarılmış yılandır. İsa’nın bağlı olduğu Essenliler tarikatının sembolü de sopaya sarılmış yılandır. Essenlilerin dini liderleri Levi kabilesinden gelmektedir. İsa’dan önceki Essenliler, İsa gibi “şifacı” ve “iyileştirici” idiler.[1] Tevrat’taki Analizi: Levililer 17:7 (1 Rab Musa’ya şöyle dedi) “İsrail halkı taptığı teke ilahlara artık kurban kesmeyecek. Bu yasa kuşaklar boyunca geçerli olacak.”[3] (Görüşüme Tevrat’ta geçen bu “teke ilah” kavramıyla teke, keçi, yılan ve sairemsi görüntüdeki sembolleştirilmiş ya da formlaştırılmış yüzüyle/bedeniyle bahsi geçen bu ilahın “Baphomet” ile bir ilişkisi veya bağlantısı olabilir.)
• İsa’nın peygamberliğine inanmazlar.
• Hiçbir dine inanmazlar, ama bir Doğa Tanrısı’na inanırlar.
• Sophia yani Bilgelik doğrultusunda yürürler.
• Dünyayı egemenlikleri altına almak isterler.
• Geometri, tapınakların yapımında kullanıldığı için önemlidir.
• Tarot adındaki fal kartlarındaki resimler, aslında bunların inançlarını sembolize eder. Tarot’un tersi Tora-t, Tora; Tevrat anlamına gelir.[1]

___________________
[1] Turgut Gürsan, “Dünya’nın Gizli Tarihi: Antik Çağlardan Günümüze”, Pegasus Yayınları: 138, İstanbul, Özel Baskı, 1. Baskı 2008, s. 113-143.
[2] “Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Anlamı: Meal ve Sözlük”, Meali Hazırlayan: Ali Bulaç, Bakış Yayınları, İstanbul 1985. (Bu meal Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18.11.1985 tarih ve 2199 sayılı Tebliğler Dergisi’nde tavsiye edilmiştir.)
[3] “Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil)”, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Yeni Yaşam Yayınları, Yeni Çeviri, İstanbul 2001-2009, <https://incil.info/kitaplistesi> veya <https://www.kitabimukaddes.com/kutsal-kitap-hakkinda-bilgilendirme-ve-tam-metni/> Erişim(ler): 2011-2018. (Tevrat maddeleri buradan alınmıştır.)

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 324. KONU
MASONLUĞUN TARİHİ VE İLLÜMİNATİ

Yazının İçeriği: Masonluğun kökenleri, düşünceleri, Masonlukla iç içe olan örgütler ve İllüminati.

Masonluk Kabala’ya dayanmaktadır. Masonlar, eski Mason tapınaklarını yapanlar ve manevi olarak sezgi ile yüksek idrağa varma (Mistisizm) amacında olanlardı. Masonluk “Hakikatlere ulaşmada dinler yetersizdir” diyen Gnostisizm’i içinde barındırır. Gnostik inançlar; Antik Mısır-Yunan (Eflatun, Pisagor), Mezopotamya (Sabilik, Maniheizm) ve Hinduizm inançlarından oluşur. (Semavi Dinler’den önce ve/veya sonra bu öğretiler mevcuttu.) Masonlara göre Semavi Dinler -Musevilik, Hristiyanlık ve İslam- gnostik öğretileri çarpıtarak oluşmuşlardır ve onlara göre bu dinler yalandır. Tapınak Şovalyeleri ve Tapınakçılar da Masonluğun içerisinde yer alır. Masonlar, Protestan-Katolik bölünmesinin sorumlusudur.

Masonluğun kökenleri; Çoktanrılı inanç öğretilerine, Süleyman Tapınağı’na, Haçlı Seferleri’ne ve Tapınak Şovalyeleri’ne kadar uzanır. İlk başlarda tapınak rahiplerinin soyundan gelmeyenlerin alınmadığı bu örgüte MS 1400’den sonra dışarıdan üye alımı başlamıştır. Bu sayede yayılma artmıştır.

Kabala; Yahudiliğin ve Tevrat’ın farklı yorumlanması ile belirli eğitimlerle ve sembollerle Tanrı’yı, maneviyatı, bilinmeyenleri anlayabilmedir. Yahudi geleneği olup kapsamlı gelenekler ve yazılar bütünüdür.

1- MÖ 400 ve sonrasında İsrail-Suriye civarlarında Essenliler topluluğu yaşamıştır. Bunlara MÖ 1200 ve devamındaki Yahudi peygamberlerin geleneklerinden oluşan Kabala ulaşmıştır. Bu Yahudilerin ilk kabalasıdır. Essenliler Yahudi ve Sabiilerle bağlantılıdır.
2- İsa öldükten sonra, büyü-batıl inanç barındıran sapkın kabala; Hristiyan aleyhtarı olarak Yahudilerce oluşturulmuştur.
3- MS 100’lerde (2. yüzyılda) Yahudiler tarafından yazılan Yahudi Mistisizmi’ni anlatan Zohar Kabalası vardır.
4- MS 300’lerde Roma Devleti’ndeki din adamlarının, Mısır inançlarını harmanlayarak oluşturdukları gelenekler ve yazılar Kabala’dır.

Masonluk’la MS 1100’lerdeki Hasan Sabbah Haşhaşin örgütü arasında Çırak, Kalfa ve Usta dereceleri benzerliği vardır.

Fransız İhtilali’nden (MS 1789’dan) önce MS 1700’lerde devrim parolası olarak “Hürriyet, Eşitlik ve Kardeşlik” Masonlar tarafından oluşturuldu. Yine “İnsan Hakları Beyannamesi”ni de bunlar hazırlayıp insanlara sundu. Fransız İhtilali de Masonlar tarafından gerçekleştirilmiştir.

[/one-third-first][one-third]

Masonlar MS 1776’da İllüminatı örgütünü kurdular. Bu örgütün düşünceleri şunlardır:
• İnsan özgürdür, istediği günahı işleyebilir.
• İnsanlar yasaksız, emirsiz ve yasasız yaşamalıdır.
• Miras, mülkiyet ve aile kurumları ortadan kaldırılmalıdır.
• Dinler ortadan kaldırılmalıdır.
• Bütün haramlar helaldir.
• Bütün milletler tek millete dönüştürülüp “Tek Dünya Hükümeti” kurulmalıdır.
• Evrensel tek-gerçek din oluşturulmalıdır.
• Ateizm ile dinleri birbirine düşürerek ikisinden de kurtulup, dünyaya hakim olma amaçları vardır.
• Komünizm, Faşizm gibi akımlar uydurarak insanları birbirine düşürerek ihtilaller, savaşlar ile ülkeyi bölüp-parçalayıp yönetme arzusundadırlar. Ki zaten bunları yapmıştırlar, örneğin: Fransız İhtilali, 1848 ihtilali, 1. ve 2. Dünya Savaşları.

İsmaililik, Hasan Sabbah, Cizvit Tarikatı, Gül-Haç Kardeşliği, Sabataycılık ve Frankizm Masonluk ve İllüminati öğretisinin yolunda ilerlemişlerdir.[4]

___________________
[4] Gürsan, age., s. 182-281.

 
[one-half-first]

Bir Mason sembolü örneği (Gönye)

[/one-half-first][one-half]

Amerikan Dolarının arkasındaki “Göz” Masonluğun bir sembolüdür.

[/one-half][clearfix]
[one-half-first]

İlüminatinin maskeli bir toplantısı/ayini (“Gözü Tamamen Kapalı” filminden bir sahne)

[/one-half-first][one-half]

Bir İllüminati ayini/toplantısı örneği (Maske, tanınmamak için) (“Kurtlar Vadisi / Pusu” adlı TR dizisinden bir sahne)

[/one-half][clearfix]

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 325. KONU
HAÇLI SEFERLERİ VE RÖNESANS’IN BİLİNMEYEN AMAÇLARI

Not: Bu konu dolaylı olarak bu bölüm kapsamında olduğu için alındı.

Psellus 11. yy.da Bizans’ta yaşamış ünlü tarihçi ve filozoftur. Urfa’daki son Sabi mabedi yıkılınca dinlerin saklamaya çalıştığı gizli metinler 1050 tarihinde Psellus’un eline geçer. Bu tarihten sonra Avrupa’ya geçen astroloji, el okuma, tılsım vb. ile dinlerdeki saklanan gerçekler ve öğretiler ve de bu kitapların çevirileri Avrupa’da yayılır. Zamanında Hristiyan Katolik sisteminin kendilerine ters düşerek yakıp yok etmeye çalıştığı kitaplar bir bir Avrupa’da insanların merakından dolayı günyüzüne çıkmaya başlar. Tekrardan Sokrat, Platon, Aristo gibi isimler okunmaya başlanır. Gizli ilimler Hermetizm, Ökültizm yaygınlaşır. Hristiyanlığın baskıcı rejimi, bu bilimlerle beraber sanat ve kültürü de etkileyerek ilk Rönesans hareketlerini başlatır. Yani Rönesans 14. yy.da değil 11. yy.da başlamıştır. Ayrıca tahtı sallanan Hristiyan Katolik alemi, bu bilgileri ve metinleri Doğu’nun elinden almak amacı ile 1090’da “Haçlı Seferlerini” başlatır.[5]

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 326. KONU
HRİSTİYANLIĞI KULLANARAK DÜNYA’YI YÖNETMİŞ GİZLİ BİR ÖRGÜT: CİZVİT TARİKATI

Not: Cizvit Tarikatı, Masonlukla bağlantılı olduğu için bu bölüm kapsamında alındı.

1529 yılında Protestanlık oluştu. Bu akım Katolik inanca karşı olup, inananlara Papa bir aracı değil diyordu. Kilise’nin insanlar üstündeki hegemonyasına da karşı idi. Protestanlık, Hristiyanlık içerisindeki katı sistemlere karşı özgürleşmeyi savunan bir Hristiyan mezhebidir. Kendilerini savunmasız bulan Katoliklik ve Papa, 1534’de bunlara karşı Cizvit Tarikatı’nı kurar. Bu tarikat üyeleri Papa’ya karşı olanları yok etmeye yemin ederler ve bunları kitleler halinde yok etmeye başlarlar. Ama amaçları daha da büyüyerek, dünyanın her yanına yayılırlar ve buralara öğretmen, doktor, asker vb. kılığında sızarlar. Aslında bu tarikat; Katolikliği ve Papa’yı kandırmıştır, gerçek amaçları Papa’yı kullanarak dünyaya hakim olmak ve onu kendi düşünceleri ile yönetmektir. Tarikat, Masonluk’la bağlantılı olup dinlere inanmamaktadır. Bunlar; acımasızca insanları katlederek, Hristiyanlığa bağlıyorlardı. Hristiyanlığın gelişimine de katkı sağlamışlardır. (Bu, bir inanca bağla ve onu istediğin gibi yönet durumudur!..) Tarikat; önüne çıkan engelleri, halkları kışkırtıp tahrik ederek ortadan kaldırıyordu, örneğin: 1649 İngiliz İhtilali, 1793 Büyük Fransız İhtilali, 1917 Bolşevik İhtilali (Çarlık Rusyasının parçalanması), 1918 Alman Komünist İhtilali. Bu sayede çıkardığı karışıklıktan faydalanarak, o ülkeyi eline geçirip yönetebiliyordu.[6]

___________________
[5] Aytunç Altındal, “Yoksul Tanrı: Tyanalı Apollonius”, Alfa Yayınları, İstanbul, 1. Basım, 2005, s. 15-21.
[6] Gürsan, age., s. 144-154.

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 327. KONU
İLLÜMİNATİ’NİN AMAÇLARI VE TARİHTE YAPTIKLARI

• İllüminati Almanya’da 1776 yılında Masonluk’la bağlantılı olarak kuruldu. Cumhuriyet rejimini kullanarak dinleri ortadan kaldırmak amaçlarındandır.
• Zerdüştlük, Maniheizm, Batıni (Özgerçeklik) ve Ateşe Tapma gibi öğretileri içinde barındırır.
• Örgütün metotları, MS 800’lerde Abdullah İbni Meymun tarafından geliştirilmiştir.
• Mülkiyet, sosyal otoriteler ve milletleri ortadan kaldırıp tek dünya milletine insanları dönüştürmek.
• Dinleri ortadan kaldırıp din adamlarını Doğa Tanrı’sına yöneltmek. (Buradaki doğa Tanrısı, evrenin bütün enerjisidir. İllüministler dinlere inanmayıp, evren enerjisine inanırlar, bu deizm ile de bağlantılıdır. İstedikleri zaman bu enerjiyi çıkarları doğrultusunda kullanarak kontrol ettiklerini iddia ederler.)[/one-third][one-third]
• Başta dünya insanları bir arada yaşıyorlardı sonrasında ülkeler ve sınırlar oluştu, bu sınırlar ortadan kaldırılmalıdır ki insanlar eski mutlu günlerine dönebilsin.
• Demokrasi ve eşitlik gibi sloganları kullanıp laikliği tetikleyip o ülkeden dinleri uzaklaştırmak.
• Halkların hükümete isyanlarını kullanarak ve onları destekleyerek, hükümetleri düşürme ve o ülkeyi yönetmek amaçlarındandır. Basın yoluyla bu amaçlarını tetiklerler. Din adamlarına yalan ve iftira ile onları ortadan kaldırırlar. Devrimler yaratırlar.
• En büyük amaçları bir Dünya İhtilali’dir.

1640 İngiliz Devrimi ve 1789 Fransız İhtilali’ni planlayarak finanse etmişlerdir. Savaş çıkarır, o ülkenin hükümetine borç verir ve ülkeyi borçlandırırlar. Avrupa’daki Krallıkları yok etmek için Napolyon’u kullandılar ve savaşları organize ettiler. (Napolyon Bonaparte 1804-1814 yılları arası Fransa ve İtalya’nın birleşik kralıydı.)

1750 yılının devamında kuyumculukla uğraşan ve sonra bankercilik-banka sektörlerinde gelişen, hile ve tefecilikle zengin olan yahudi Rothschild ailesi vardır. 1773’te Rothschild’ler on iki zengin yahudi bankerlerini çağırarak planlar yapmaya başlarlar. Yeni Dünya Düzeni, Tek Dünya Hükümeti planları arasındadır. Devrimler çıkararak ülke zenginliklerini kontrol etmek isterler. Planları da başarılı olmuştur. Günümüzde dünya servetinin büyük bir kısmını şu an bunlar ellerinde bulundurmaktadır.

Amerika’nın kurucuları Mason İllüministleri’dir. ABD’nin kuruluşu ve Bağımsızlık Bildirgesi’nin yayınlanması 4 Temmuz 1776 yılıdır. ABD’yi kuran ve bildirgeyi yayınlayanlar da 1 Mayıs 1776 yılında İllüminati örgütünü kuranlandır. İllüminatici olan Benjamin Franklin, John Adams ve Thomas Jefferson bağımsızlık bildirgesini hazırlayarak ABD’yi kurdular. Sonrasında 1782’de Amerikan Devlet Mühürü yapıldı, mühürde altı köşeli siyon (Yahudi) yıldızı ile Üçgen içindeki göz sembolleri masonik illüminist kavramlarını göstermektedir. Bu mühür ABD paralarının üstünde kullanılmaktadır. Piramit, Giza piramitidir. Giza piramidi Kabala ve Masonluk’la ilişkilidir. Göz de “herşeyi gören göz” olarak İllüminati’nin yani Aydınlanmanın ve Anarşinin gözüdür. Siyon yıldızı da MÖ1350 tarihlerindeki Mısır Firavunu Akhenaton’un ilk olarak Tek Tanrılı inancı hükümet düzeyinde sistemleştirmeye çalıştığı sırada oluşturduğu Kraliyet Mühürü’dür.

1829’da oluşturdukları amaç şuydu; nihilist, ateist ve yıkıcı grupları birleştirerek Komünist ilkeler ile devrimleri ve savaşları gerçekleştirmek. Örgüt; Karl Marks ve Engel’in Das Kapital (Sermaye) ve Komünist Manifesto adlı kitaplarının yazımında yardımcı oldu ve finanse etti. Diğer yandan Ritter’e bu görüşün tam tersini yazdırıyordu, sonrasında Nietzsche bunu sürdürerek, Faşizm-Nazizm oluşturulacak ve İllüminati bunları kullanarak dünya savaşlarını çıkaracaktı. Anarşi ve terör 1. Dünya Savaşı’na kadar Avrupa ülkelerinde devam etti, onbinlerce insan öldü (Bu tarihlerde örgüt Londra’da kararlar alıyordu.) Bankaları ele geçiren zengin İllüminati aileleri, artık devletleri de avuçlarının içine almışlardı. Anarşi ortamında onlara borç vererek, yüksek faizler alıyorlardı. 1865’de ABD Başkanı Abraham Lincoln, Rothschildlerin ABD ekonomisine sızmasını engelleyince; İllüminist Booth tarafından öldürüldü. 1871’de Pike’nin planına göre; Komünizm, Faşizm ve Siyonizm kullanılarak üç büyük dünya savaşı çıkarılacaktı. İngiliz-Alman anlaşmazlıkları körüklenerek 1. Dünya Savaşı çıkarılacak ve sonunda Çarlık Rusyası yıkılıp yerine Rusya’da hükümetleri ve dinleri zayıflatmak için Ateist-Komünist bir rejim kurulacaktı. (Bu plan gerçekleşti. Bu tarihlerde örgüt kararlarını İsviçre’de alıyordu.) Naziler ve Siyonist anlaşmazlıkları körüklenecek ve 2. Dünya Savaşı çıkarılacak, sonunda nazizm yok edilecek. Komünizm güçlendirilecek tüm Avrupa’yı tehdit edecek. Siyonizm güçlendirilerek İsrail Devleti kurulacak. (Bu plan da gerçekleşti. Bu tarihlerde kararlar NewYork’ta alınıyordu.) 3. plan da şuydu: İsrail ve Arap ülkeleri anlaşmazlıkları körüklenecek ve 3. Dünya Savaşı sonunda ikisi birbirini yok edecek.

Son plan ise; Papa İtalya’dan Rusya’ya kovulacak, orada Ateistlerle savaştırılacak, sonunda Hristiyanlık ve Ateizm yok olacak.

Günümüzde İllüminati’yi Rothschildler yerine Rockefeller aileleri finanse etmektedir. Bütün Mason ve benzeri kuruluşları şu an İllüminati kontrol etmektedir.[7]

___________________
[7] Age., s. 282-344.

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 328. KONU
ÖNCEDEN PLANLANIP BİLEREK ÇIKARTILAN 1. VE 2. DÜNYA SAVAŞLARI İLE ÇIKARTILACAK OLAN 3. DÜNYA SAVAŞI PLANI

Yazı İçeriği: Bu yazıda Mason İlluminatistlerinin 1. 2. ve 3. Dünya Savaşlarını önceden planlayıp çıkardığı/çıkartacağı anlatılmaktadır.

Mason ve İlluminatici olan ABD’li general Albert Pike, 1859-1871 yılları arasında 1. ve 2. Dünya Savaşlarını planlamıştır. Bu planlar ilerleyen senelerde aynen yaşanmıştır.

Pike’nin 1. Dünya Savaşı Planı (Oldu!): İngiliz ve Almanlar birbirine düşürülerek 1. Dünya Savaşı çıkarılacaktı. Savaşın sonunda, Çarlık Rusyası İlluminati tarafından devrilerek yerine Komünist-Ateist rejimli bir Rusya kurulacaktı. Bu rejim diğer hükümetleri ve dinleri zayıflatmak için kullanılacaktı. (Bu söylenenler 1914-1918 tarihlerinde aynen oldu!..)

2. Dünya Savaşı Planı (Oldu!): Alman Nazi Faşistleri ile Siyonist Yahudiler arasında çıkartılacaktı. Sonunda Nazizm yok edilecek ve Siyasi Siyonizm güçlendirilerek; Filistin’de bir İsrail Devleti kurulacaktı. (Bu söylenenler 1938-1948 tarihlerinde aynen oldu!..)

3. Dünya Savaşı Planı (!..): İlluminati, Yahudilerle Müslümanlar arasında anlaşmazlıkları artıracak ve İsrail ile Arap Devletleri birbirini yok edecek. (Bu söylemler şu an gerçekleşme aşamasında!..) Ancak plan burada bitmiyor. Sonrasında Papa İtalya’dan Rusya’ya sürülecek. Hristiyanlığın son kalesi Rusya olacak. Rusya’daki Ateist-Nihilist-Devrimcilerle Hristiyanlar birbirine düşürülerek beraber yok edilecek. Bu sayede Ateizm ve Hristiyanlık yok olacak.

Bu Mason İlluministlerin amacı; dünyadaki bütün dinleri, hükümetleri ve gereksiz gördüğü halkları yok ederek “Tek Dünya Hükümeti”ni kurmaktır. Bütün dünyayı yönetmek isterler. Zaten gizliden gizliye şu an yönetiyorlar. Ülkelerde kargaşa çıkararak zenginliklerine zenginlik katarlar. Dünyanın en zenginlerinden Rothschild ve Rockefeller aileleri Mason İlluminist olarak İlluminati’yi finanse ederler. Masonik İlluminati, kaos yaratıp oluşacak yeni düzeni yönetir. Buna da “Kaostan Doğan Düzen” denilir.[8]

___________________
[8] Age., s. 341-344.

[/one-third][clearfix]

 


 

KAYNAKÇA

ALTINDAL Aytunç, “Yoksul Tanrı: Tyanalı Apollonius”, Alfa Yayınları, İstanbul, 1. Basım, 2005.

GÜRSAN Turgut, “Dünya’nın Gizli Tarihi: Antik Çağlardan Günümüze”, Pegasus Yayınları: 138, İstanbul, Özel Baskı, 1. Baskı 2008.

Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Anlamı: Meal ve Sözlük, Meali Hazırlayan: Ali Bulaç, Bakış Yayınları, İstanbul 1985.

Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil), Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Yeni Yaşam Yayınları, Yeni Çeviri, İstanbul 2001-2009, <https://incil.info/kitaplistesi> veya <https://www.kitabimukaddes.com/kutsal-kitap-hakkinda-bilgilendirme-ve-tam-metni/> Erişim(ler): 2011-2018.

 

Hazırlayan: Alper ÇADIROĞLU
Son güncellendiği tarih: 7 Eylül 2018