Konu 187: MÖ 5000-1000 ARALIĞINDA HERMETİZM’İN DİNLERE KATKILARI

 

Yazı İçeriği; Mısır bilgelerinin düşüncelerinin günümüz dinlerinde devam etmesi.

MÖ 5000 öncesinde Mısır’ın Osiris Tanrısı’nın müritlerinden Hermes (Thoth), Osiris dinini yaymaya başladı veya Mısır Tanrılar Kültü’nü kurdu. Sonrasında Hermetik rahipler Mısır’ı yönetti. Bu Hermes, Tek Tanrılı dinlere İdris peygamber olarak geçti. Yunanlılar İsa’dan önce Hermes’e Kral-Rahip-Kurucu şeklinde 3 defa büyük anlamına gelen “Trimejist” dediler.[36] (Görüşüme göre bu üçleme, İncil’deki “Baba – Oğul – Kutsal Ruh[37]” üçlemesinin öncüllerindendir / kökenlerindendir: Baba Kurucu, Oğul Kral ve Kutsal Ruh da Rahip(ler)e evrilmiş olabilir. Çünkü Yeni Ahit / İncil yazılırken Kudüs ve Yunan/Ege bağlantılıdır, öyle ki Pavlus’un seyahatlerinde bunu görmekteyiz: Zaten/ayrıca İncil’in “Vahiy” ve “Elçilerin İşleri” bölümlerinde de Kudüs ile Yunan/Ege bağlantısını görürüz çünkü elçiler oraya gitmiş ve oralardaki tanrıları, insanları ve konuşmaları -gerek normal olarak gerekse kıyamet çerçevesi altında- İncil’e yazmışlardır.[38]) Firavunlar ve rahipler Hermetik-Ezoterik örgütündeydiler.[36] (Ezoterizm; metafizik bilinmeyenleri bilir duruma gelip güçlü olma diyebiliriz.[39]) Hatta bu örgüt; piramitlerin, tapınakların ve Süleyman Mabedi’nin inşasında rol oynadılar. 1888 yılında bulunan Libya kazısında, MÖ 2000’e ait kağıtta Mabed’in yapımına ait bilgiler vardır. Hermes’in asıl adı Thoth’dur. Yunanlılar ona Hermes demişlerdir. MÖ 3000-1500 aralığında yazılan Mısır’ın Ölüler Kitabı’nda Hermes için: “İlahi kelamın ve sırların efendisi” denilmektedir. Bu, İncil’de İsa için; kainat yokken söz vardı, söz İsa’dır söylemi ile benzerlik gösterir.[36]

İncil’deki Benzerliği-Analizi

İncil: Elçilerin İşleri 14:8 Listra’da, ayakları tutmayan bir adam vardı. … 9-10 … Pavlus…, “Kalk, ayaklarının üzerinde dur!” dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı. 11 Pavlus’un ne yaptığını gören halk Likaonya dilinde, “Tanrılar insan kılığına girip yanımıza inmiş!” diye haykırdı. 12 Barnaba’ya Zeus*, Pavlus’a da konuşmada öncülük ettiği için Hermes* adını taktılar. (“Zeus”: Grekler’in inanışına göre en büyük ilah. | “Hermes”: Grekler’in inanışına göre, Zeus’un özel yardımcısı ve sözcüsü olan ilah.)

MÖ 1500’lerde firavunlar Mısır’da “Büyük Beyaz Kardeşlik” örgütünü kurdular. İnsanları eğitmek için dünyaya yayılmış 12 okul vardı. Merkezi Mısır’da idi, burası 13. en yüksek okuldu. Okulları rahipler-bilgeler yönetiyordu.[36] (Görüşüme göre… Aynı “13. olan İsa ve 12 elçisi[40]” gibi ve/veya bu 12 elçinin inançlarını yayması adına dünyaya yayılması[37] gibi veya Tevrat ve Kur’an’daki “12 İsrailoğulları kabilesinin[41]” dünyaya yayılması gibi… 12 elçiden dolayı İsa’nın 13. olduğu elbetteki düşünülebilir. Yuhanna 10:25 İsa onlara şu karşılığı verdi: … 30 “Ben ve Baba biriz.” Buradan İsa ve Tanrı’nın/Elohi’nin aynı ve/veya aynımsı olduğunu çıkartabiliriz: Dolayısıyla “13 uğursuzluğu” da bununla alakalı olabilir. İsa ve 12 Elçi durumunun kökeni de -yine görüşüme göre- Sümerlerdeki “12 Burç[41]” olgusudur.)

Büyük Beyaz Kardeşlik örgütünün simgesi olan “Haç” işaretini MÖ 1300’lerde firavun Akhenaton yapmıştı.[36] (Görüşüme göre bu Haç, Hristiyanlığın sembolü olan “Haç”ın kökenlerinden birisidir.) Bu örgütün bilgeleri Kral Süleyman (Hz. Süleyman – MÖ 1000’ler) zamanında ilk Mason locasını kurdular.[36]

 

“Ölüler Kitabı” (Nestanebetisheru’nun cenaze papirüsü, 52. sayfa / çarşaf), MÖ 940. (British Müzesi). Tahtta oturan: Ra / Ra-Horakhty / Horakhty / Ra-Harmachis (tanrı, erkek, Mısır). Ayaktaki: Thoth / Thot (tanrı, erkek, Mısır). Thoth Ay tanrısıdır, bilgin-bilimci baş katiptir, tanrı ile insan arasında arabulucudur, yeraltı dünyasında / cehennemde / ruhlar diyarında / ölüler diyarında kayıt tutucudur.[42]
Hermes (National Roman Museum)

___________________
[36] Turgut Gürsan, “Dünya’nın Gizli Tarihi: Antik Çağlardan Günümüze” Pegasus Yayınları: 138, İstanbul, Özel Baskı, 1. Baskı 2008, s. 1-10.
[37] Bu sitede bk. İncil, Matta 28:19; (Kısaltma: 28:16-18 İsa, öğrencilerine) “…gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.” [Bu öğrenciler “Onikiler” olarak bilinip İsa’nın elçileridir -havarileridir-: Bunun için hemen aşağıdaki dipnot 40’a bk. ve (Özet: Markos 14:17,18,23,24 İsa, Onikiler’le birlikte akşam -son- yemeğindeyken bir kase şarap aldı, içti…) ve de aynı linkte “Sözlük” bölümündeki bk. ‘Onikiler’.]
[38] Pavlus’un İncil’i yaymak için yaptığı seyahatlere bakmak için “İncil…” age., s. 522, 523 (haritalar bölümü). Pavlus’un, bazı elçilerin ve bazı emektaşların gezdikleri yerler arasında Yeruşalim, Sezariye, Antakya, Efes, Korint, Atina, Roma ve daha birçok yer vardır Age., s. 220 (Elçilerin İşleri ‘Giriş’ yazısı). Flm.23-24 Mesih İsa uğruna kendisiyle birlikte tutuklu bulunduğum Epafras, emektaşlarım (Kol.4:10 Barnaba’nın yeğeni Markos), Aristarhus, Dimas ve Luka sana selam ederler. Vahiy 1:9 …ben Yuhanna, Tanrı’nın sözü ve İsa’ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum. (Yani Yuhanna vahyi Aydın ilinin solundaki Patmos adasında almıştır). Bu sitede bk. Vahiy Bölümü.
[39] TDK, Büyük Türkçe Sözlük, -arayınız- “Ezoterik”, <http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts> Erişim: Nisan 2018.
[40] Bu sitede belirttiğim maddelere -isimler için- bk. İncil Markos 1:16-20, Matta 10:2-4 ve Markos 2:14; 3:14-19; Matta 10:1-4.
[41] Bu sitedeki yazıma bk. (Dizin 168) (Bu konuda  tarihteki “12 sayısı”nı işlemiştim).
[42] British Museum, “Ölüler Kitabı“, Nestanebetisheru’nun cenaze papirüsü, Çeviren: Alper Çadıroğlu, <http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?assetId=711359001&objectId=112774&partId=1> ET: Mayıs 2018, 52. sayfa/çarşaf. (Buradaki açıklamayı kelimesi kelimesine -kelimelerin tüm diğer anlamlarına bakarak ve kullanarak- özenle çevirdim: Çeviride ayrıca linkteki “Associated names” başlığı altındaki bahsi geçen isimlerin açıklamalarından da faydalandım.)