Konu 211: ESKİ KRALLARIN VE ESKİ PEYGAMBERLERİN UZUN YAŞAMASI BAĞLANTILI MI?

 

Kur’an’da Ankebut Sûresi 14. Ayet’te: “Andolsun, biz Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.” Tevrat’ta Yaratılış 7:6 ve 9:28’de: “Yeryüzünde Tufan koptuğunda Nuh altı yüz yaşındaydı” ve “Nuh Tufandan sonra üç yüz elli yıl daha yaşadı.”

Sırasıyla Tevrat’ta Yaratılış 5:5, 5:8, 5:11, 5:28, 5:32’de:
• “Âdem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü.”
• “Şit toplam 912 yıl yaşadıktan sonra öldü.”
• “Enoş toplam 905 yıl yaşadıktan sonra öldü.”
• “Lemek 182 yaşındayken bir oğlu oldu.”
• “Nuh 500 yıl yaşadıktan sonra Sam, Ham, Yafet adlı oğulları doğdu.”

Buhari’nin hadis kitabında ve çeşitli kaynaklarda: Âdem’in boyunun 40 metre olduğu ve (∼)1000-2000 yıl yaşadığı kabul edilir.[68]

Görüşüme göre, günümüzün 3 büyük din kitaplarında, eski peygamberlerin fazlaca yaşadığını görmekteyiz. Günümüz dinlerinden önceki mitolojik efsanelerde büyük krallar çok uzun seneler ya da binlerce yıl yaşayıp hüküm sürmekteydiler. Din kitaplarındaki eski peygamberlerin uzun yaşaması ile eski mitolojik efsanelerde anlatılan hikâyelerdeki eski kralların uzun yaşaması birbirine benzerlik göstermekte olup birbiriyle ilişkilendirilebilir.

İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi

İncil: Petrus’un İkinci Mektubu 3:8 Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab’bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir.

Kur’an: Hac 47 Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va’dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduğunuz bin yıl gibidir.
Ankebut 14 Andolsun, biz Nuh’u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik, içlerinde elli yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.

___________________
[68] Mustafa Asım Köksal, “Hz. Adem (as)’in boyu ne kadardır ve kaç yıl yaşamıştır? Buna gösterebileceğimiz bir kaynak var mıdır?”, Sorularla İslamiyet, 17 Nisan 2012, <https://sorularlaislamiyet.com/hz-adem-asin-boyu-ne-kadardir-ve-kac-yil-yasamistir-buna-gosterebilecegimiz-bir-kaynak-var-midir> Erişim: Kasım 2011.