Konu 209: YAHUDİ TARİHİ YALAN MI?

 

Yahudi tarihinin kökenleri nelerdir?

Filistin bölgesi MÖ’ki dönemlerde Mısır’a bağlı bir eyaletti. Burada azınlık olarak yaşayan Yahudi halkı, Asurlular tarafından MÖ 720’lerde -sağa- Dicle Nehri kıyılarına sürüldü. MÖ 580’lerde Babil Kralı Nabukadnezar, Filistin’de geride kalan halkı kralları Jojakim ile birlikte Babil topraklarına yerleştirerek esir etti ve bunlar Filistin’e geri dön(e)mediler.

MÖ 530’larda Babil Kralı 2. Kyros düşmanlarını önemli bir savaşta mağlup etti (Kaide ordusunu Miraya Vadisi’nde yendi.) Bu olayı Yahudi tarihçiler, Tevrat’ta firavunun Kızıldeniz’de yok edilmesi olarak anlattılar, kendilerine mal ederek çarpıttılar!

Sonrasında 2. Kyros Perslerden, Araplardan ve Kaidelerden oluşan bir askeri birlik oluşturdu. Bunun başına da esir edilmiş Jojakim’in oğlu Eli-Ezer’i getirdi. Eli-Ezer’e, kendini müşkül durumdan kurtaran anlamında Moshe yani Musa adını verdi! Bu birlik kendilerine “Seçilmişler” ve Isra-el (Efendinin Savaşçıları) diyordu ve de sembolleri 6 köşeli yıldızdı! (Yani İsrail Bayrağı’ydı.) Yine bu olayı Yahudi tarihçiler, Musa’yı Mısır firavununun oğlu gibi yaparak hakkında çeşitli efsaneler uydurdular.[58] Yorumuma göre, “Sahtekar” tarihçiler dememiz daha yerinde olur. Bu “Seçilmişler” günümüze kadar, Seçilmiş Yahudi halkı olarak geldi: Tevrat, Yasa’nın Tekrarı, 7:6 “Siz Tanrınız RAB için kutsal bir halksınız. Tanrınız RAB, öz halkı olmanız için, yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti.” Hatta bu varyant İncil’de bile devam eder: İncil, Petrus’un Birinci Mektubu, 2:9 “Ama siz seçilmiş soy, Kral’ın* kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz.” (“Kral”: Tanrı). Tevrat’ta Seçilmiş Halk olan Yahudilere vadedilen topraklar, Mısır’daki Nil ırmağından Fırat  ırmağına kadar uzanan bölgeyi kapsar[59][60][61]. 2. Kyros’un, birlikleri için çıkarttığı talimatnameler yine bu tarihçiler tarafından “Musa’nın Yasaları” olarak lanse edildi.

Sonuç olarak Yahudi tarihi aslında, Babil tarihinin Mısır tarihine dönüştürülüp tersyüz edilmesiyle uydurulmuş bir silsileler bütünüdür. Tevrat da bu şekilde yazılmıştır!..[58]

___________________
[58] Gürsan, age., s. 45, 46.
[59] Abdurrahman Küçük, “Arz-ı Mevûd”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 1991, <http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c03/c030282.pdf> Erişim: Nisan 2018, Cilt: 3, s. 442.
[60] Emre Amir, “Siyonizm’in Yahudilik ile Bağlantısı ve Tarihsel Perspektifi“, (t.y.), <https://www.academia.edu/18575634/Siyonizmin_Yahudilik_ile_Bağlantısı_ve_Tarihsel_Perspektifi> Erişim: Nisan 2018, s. 7.
[61] Celil Bozkurt, “Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği ve Faaliyetleri“, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, 7 Nisan 2016, <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/253801> Erişim: Nisan 2018, s. 606, 610.