Konu 221: HRİSTİYANLIK’IN ESKİ İNANÇLARLA BENZERLİĞİ

 

İsa’dan önceki efsanelerde “Tanrının Oğlu” kavramı vardı. Örneğin MÖ 1500’lerde Hinduizm’de Vişnu Tanrısı’nın görünümü ve oğlu olarak dünyaya Krişna gelmiştir. MÖ 1000’lerde Antik Yunan’da Zeus’un oğlu Dionysus, MÖ 600’lerde İrani Zerdüşt dininde Ahura-Mazda Tanrısı’nın oğlu Zerdüşt peygamber diğerleri gibi insan olarak dünyaya gelir.

Mısır’ın Horus Tanrısı’na denildiği gibi İsa’ya da “Dünyanın Işığı” denildi. Horus’un 12 takipçisi, İsa’nın 12 havarisine dönüştürüldü. Bakire anneler olarak görülen Sümer’in Ninkuşag’ı, Babil’in Semiramis’i ve Mısır’ın İsis Tanrıçaları, Bakire Meryem’e uyarlandı. Hinduizm’in Rama adındaki insan halk kahramanının ve Fenikelilerin Güneş Tanrısı Bel’in başındaki ışık saçan hale, İsa’ya nakledildi.

Yine İsa’dan önce Avrupa dinlerinden Druid Tanrısı Hu’nun sembolü, Mısırlıların Crux Ansata’sı, Babil Su Tanrılarının sembolü, Mısır Firavunu Akhenaton’un tasarladığı sembol; hepsi birer “Haç” idi. Hinduizm’in Krişna’sı, İsa’da olduğu gibi insanlığın kurtuluşu için Haç’a gerilerek çivilenmiştir.[28]

Sonuç olarak Hristiyanlık eski Çok Tanrılı pagan inançlarına son vermemiş, bizzat kendisi de pagan dini olarak günümüze ulaşmıştır!..

Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi

İncil: Pavlus’tan Korintliler’e İkinci Mektup 4:4 Tanrı’nın görünümü olan Mesih’in yüceliğiyle ilgili Müjde’nin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye, bu çağın ilahı* onların zihinlerini kör etmiştir. (“Bu çağın ilahı”: Şeytan)[29]
İbraniler’e Mektup 1:3 Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. …

Tevrat: Yaratılış 17:17 İbrahim yüzüstü yere kapandı ve güldü. İçinden, “Yüz yaşında bir adam çocuk sahibi olabilir mi?” dedi, “Doksan yaşındaki Sara doğurabilir mi?” 17:19 Tanrı, “… karın Sara sana bir oğul doğuracak …” dedi … 21:2 Sara hamile kaldı; İbrahim’in yaşlılık döneminde, tam Tanrı’nın belirttiği zamanda ona bir erkek çocuk doğurdu.[30]

İncil: Luka (Özet: 1:5,8 Zekeriya tapınakta bir kahindi ve eşi) 1:7 Elizabet kısır olduğu için çocukları olmuyordu. İkisinin de yaşı ilerlemişti. 9 Rab’bin Tapınağı’nda… 11 Rab’bin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya’ya göründü. 13 Melek (19 Cebrail), “Duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın.”
Elçilerin İşleri 14:8 Listra’da, ayakları tutmayan bir adam vardı. … 9-10 … Pavlus…, “Kalk, ayaklarının üzerinde dur!” dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı. 11 Pavlus’un ne yaptığını gören halk Likaonya dilinde, “Tanrılar insan kılığına girip yanımıza inmiş!” diye haykırdı. 12 Barnaba’ya Zeus*, Pavlus’a da konuşmada öncülük ettiği için Hermes* adını taktılar. (“Zeus”: Grekler’in inanışına göre en büyük ilah. | “Hermes”: Grekler’in inanışına göre, Zeus’un özel yardımcısı ve sözcüsü olan ilah.)

Kur’an: Tevbe 30 Yahudiler: ‘Üzeyir Allah’ın oğludur’ dediler; hristiyanlar da: ‘Mesih Allah’ın oğludur’ dediler. Bu, onların ağızlarıyla söylemeleridir; onlar, bundan önceki inkâr edenlerin sözlerini taklid ediyorlar. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar?

___________________
[28] Gürsan, age., s. 66-70.
[29] İncil maddelerinde bazı sözler “*” ile işaretlenmiş ve sonunda da “( )” işaretleri içerisinde -sonradan ek olarak, neyin ne anlama geldiğini göstermek için- belirli terim / söz tanımlamaları veya açıklamalar yapılmıştır: Bunlar yazar tarafından değil kullanılan İncil kaynağındaki açıklamalar olup buradan alınmıştır.
[30] “Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil)”, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Yeni Yaşam Yayınları, Yeni Çeviri, İstanbul 2001-2009, <https://incil.info/kitaplistesi> veya <https://www.kitabimukaddes.com/kutsal-kitap-hakkinda-bilgilendirme-ve-tam-metni/> Erişim(ler): 2011-2018. (Tevrat maddeleri buradan alınmıştır.)