Konu 222: HRİSTİYANLIK’TAKİ ÜÇLEMENİN 4 BÜYÜK KÖKENİ

 

Hristiyanlık’ta “Tanrı-İsa-Meryem” veya “Baba-Oğul-Kutsal Ruh” gibi üçlemeler vardır. Tarihte bundan önce çeşitli üçlemeler mevcuttur.

• Sümerlerde Anu-Enlil-Ea üçlemesi (Anu, Baş Tanrı; Enlil, Anu’nun çocuğu Hava Tanrısı; Ea, diğer ismi Enki olan Bilgelik Tanrısı) (MÖ 5000-1000 ± arası)[31]
• Babillerde Sin-Şamas-İştar (Sin, Ay Tanrısı; Şamas, Güneş Tanrısı; İştar, Yıldız Tanrısı. Baş Tanrı Marduk’un simgeleri olarak ta görünürler.) (MÖ 3000-0 ± arası)[32]
• Mısırda Osiris-İsis-Horus (Osiris, Baş Tanrı; İsis, Eşi; Horus, Oğulları.) (MÖ 3000 MS 1000 ± arası)[33]
• Hindistan’da Brahma-Vişnu-Şiva (Yaratıcı, Hükmedici, Yok Edici olarak Tanrının üç farklı görünümü.) (MÖ 5000-Günümüz ± arası)[34]

İncil’deki Benzerliği-Analizi

İncil: Matta (Kısaltma: 28:16-18 İsa, öğrencilerine şunları söyledi) 28:19 “…gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları BabaOğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.”
Pavlus’tan Selanikliler’e Birinci Mektup 5:23 Esenlik kaynağı olan Tanrı’nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuzcanınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih’in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun.
Yuhanna’nın Birinci Mektubu 5:7-8 Şöyle ki, (6 Mesih’e) tanıklık edenler üçtür: Ruhsu ve kan.
Matta 3:17 Göklerden gelen bir ses (16 İsa* -için-), “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” dedi. (“İsa”: “Rab kurtarır” demektir | “Tanrı”: Grekçe’de “Gök” demektir.) Elçilerin İşleri 13:32-33 (16 Pavlus,) “Biz de size Müjde’yi duyuruyoruz: Tanrı İsa’yı diriltmekle, atalarımıza verdiği sözü, onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci Mezmur’da da yazıldığı gibi: ‘Sen benim Oğlum’sun, Bugün ben sana Baba oldum.’ “
Yuhanna 6:46 (43 İsa,) “… Baba’yı sadece Tanrı’dan gelen görmüştür.” Luka (Özet: 22:54,66,70 İsa tutuklu olarak kurulun önündeyken O’na sorarlar) 22:70 … “Sen Tanrı’nın Oğlu musun?” (67 İsa,) … “Ben O’yum” dedi.

___________________
[31] Bu sitedeki yazıma bk. (Dizin 177).
[32] Aynı yazımda bk. (Dizin 181).
[33] Bu sayfada bk. 223. konu.
[34] Bu sitedeki yazıma bk. (Dizin 237f).

 

Hinduizm’deki Tanrı Üçlemesini gösteren heykelcik: Brahma(öndeki), Vishnu(sağ) ve Shiva(sol).
Osiris Ailesi (Soldan sağa; Horus, Osiris ve İsis) (Louvre Müzesi)