Konu 223: İSA, MERYEM VE TANRI ÜÇLEMESİNİN KÖKENİ

 

İsa, MÖ 6-4 ve MS 30 yılları arasında Kudüs (İsrail)’de yaşamıştır.[35] Aslında Yeni Ahit’te (İncil’de) anlatıldığı gibi bir İsa’nın yaşadığına dair Yeni Ahit’ten başka hiçbir kanıt ve kaynak yoktur.[36] İncil’de İsa ile ilgili bilgilerin eski Mısır Tanrısı Horus ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. Horus’un annesi Tanrıça İsis’dir, Tanrı da Osiris’tir. Bir yerde oturur vaziyette İsis’in bebek Horus’u elinde tutarak onu emzirdiğini gösteren heykeller mevcuttur. İsis-Horus İsa’dan yüzyıllar önce vardı. İsis bakire olarak, Horus’u doğurmuştur; tıpkı Meryem gibi. Hristiyanlık’tan önceki zamanlarda, kutsal bakire olarak dişilerin ilişkiye girmeden doğum yapmaları sadece birer efsanedir.[37] “Bakire Annelik” kavramına dair tüm Mezopotamya, Hindistan ve Orta Doğu’da yüzlerce yazılı metin vardır. Ayrıca Buda, Sokrates, Platon da halk arasındaki söylencelere göre bakire bir anneden doğanlar arasındadır.[38] Bakireden doğum olgusunda kimi zaman Tanrılar bu ritüele sokulur, kimi zaman da insanlar.

Burada İsis-Horus ikilisinin Meryem-İsa durumuna uyarlanmasını görmekteyiz.
• Jes-us, Hor-us’tan türetilmiştir. Jesus, İsa demektir.
• Osi-ris ve İs-is’ten de “Ch-ris” türetilmiştir. Christian, Hristiyan demektir.[37]
• İsa İncil’de Tanrı, Tanrı’nın Oğlu ve Mesih; Kur’an’da ise Allah’tan bir ruh ve kelime, Mesih, peygamber ve bir kul/beşer olarak geçer. Tevrat’ta geçmez: Yahudiler İsa’ya inanmazlar.[39]

 

İsis-Horus (üst sağ), Meryem-Hz.İsa (alt sağ). | Osiris , İsis ve bebek Horus (sol) heykeli, (Egyptian Museum of the University of Leipzig) | Düzenleme: Alper Çadıroğlu

 

İncil’deki Benzerliği-Analizi

İncil: Pavlus’tan Galatyalılar’a Mektup 4:21 Kutsal Yasa altında yaşamak isteyen sizler, söyleyin bana, Yasa’nın ne dediğini bilmiyor musunuz? 22 İbrahim’in biri köle, biri de özgür kadından iki oğlu olduğu yazılıdır. 23 Köle kadından olan olağan yoldan, özgür kadından olansa vaat sonucu doğdu. 24 Burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki antlaşmayı simgelemektedir. Biri Sina Dağı’ndandır, köle olacak çocuklar doğurur. Bu Hacer’dir. 25 Hacer, Arabistan’daki Sina Dağı’nı simgeler. Şimdiki Yeruşalim’in karşılığıdır. Çünkü çocuklarıyla birlikte kölelik etmektedir. 26 Oysa göksel Yeruşalim özgürdür, annemiz odur. 27 Nitekim şöyle yazılmıştır: “Sevin, çocuk doğurmayan ey kısır kadın! Doğum ağrısı nedir bilmeyen sen, Yükselt sesini, haykır! Çünkü terk edilmiş kadının, Kocası olandan daha çok çocuğu var.” 28 Kardeşler, İshak gibi sizler de vaat çocuklarısınız. 29 Olağan yoldan doğan, Kutsal Ruh’a göre doğana o zaman nasıl zulmettiyse, şimdi de öyle oluyor. 30 Ama Kutsal Yazı ne diyor? “Köle kadınla oğlunu kov. Çünkü köle kadının oğlu Özgür kadının oğluyla birlikte Asla mirasa ortak olmayacaktır.” 31 İşte böyle, kardeşler, bizler köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız.
Matta 1:18 İsa Mesih’in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı. 20 …Rab’bin bir meleği rüyada ona (19 Yusuf’a) görünerek şöyle dedi: “…onun (20 Meryem’in) rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır.”

___________________
[35] Jaroslav Jan Pelikan, E.P. Sanders, “Jesus”, Encyclopædia Britannica, 1998, <https://www.britannica.com/biography/Jesus> Erişim: 6 Temmuz 2018.
[36] Aytunç Altındal, “Yoksul Tanrı: Tyanalı Apollonius“, Alfa Yayınları, 1. Basım, İstanbul, Mayıs 2005, <https://docs.google.com/file/d/0B-U7q90GU9PjWkxaZFFWczMtcVk/edit> Erişim: 6 Temmuz 2018, s. 45, 57, 107.
[37] Bill Maher (Yap., Sun.), “Religulous” (Belgesel Filmi), Yönetmen: Larry Charles, Thousand Words & Lionsgate, Ekim 2008, <https://vimeo.com/31312740> Erişim: Nisan 2018. Şamil Erkan, “Kutsal Gün ’25 Aralık’ ve Bakirelerden Doğan Tanrılar”, Universum Corpus Nostrum, 21 Mayıs 2013, <http://universumcorpusnostrum.blogspot.com/2013/05/kutsal-gun-25-aralk-ve-bakirelerden.html> Erişim: Haziran 2014. Chaos, “Zeitgeist”, Turan Dursun Sitesi, 2 Haziran 2008, <http://turandursun.com/forumlar/showthread.php?t=6542> Erişim: Haziran 2014.
[38] Altındal, age., s. 51.
[39] Ömer Faruk Harman, “İsa”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2000, <http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c22/c220272.pdf> Erişim: Nisan 2018, Cilt: 22, s. 465, 468.