Konu 227-232: İNCİL’DEN SEÇMELER

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 227. KONU
İNCİL’DE “GÖRÜM”

Luka (Kısaltma: 1:21,22 Halk, Zekeriya’nın) 1:22 tapınakta bir görüm gördüğünü anladı.
Elçilerin İşleri 10:10 Acıkınca da yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus kendinden geçti. 11 Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirildiğini gördü. 12 Çarşafın içinde, yeryüzünde yaşayan her türden dört ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar vardı. 13 Bir ses ona, “Kalk Petrus, kes ve ye!” dedi. 12:8 Melek ona, “Kuşağını bağla, çarıklarını giy” dedi. Petrus da söyleneni yaptı. “Abanı giy, beni izle” dedi melek. 9 Petrus onu izleyerek dışarı çıktı. Ama meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, bir görüm gördüğünü sanıyordu. 10 Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek kente açılan demir kapıya geldiler. Kapı, önlerinde kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp bir sokak boyunca yürüdüler, sonra melek ansızın Petrus’un yanından ayrıldı.
22:17 (2 Pavlus,) Kendimden geçerek Rab’bi gördüm.
Pavlus’tan Korintliler’e İkinci Mektup 12:1 Yararlı olmasa da övünmek gereklidir. Şimdi görümlere ve Rab’bin vahiylerine geleyim. 2 On dört yıl önce alınıp üçüncü göğe götürülmüş bir Mesih izleyicisi tanıyorum. 3-4 Evet, bu adamın cennete götürüldüğünü biliyorum; bu, bedensel olarak mı, yoksa bedenden ayrı mı oldu, bilmiyorum, Tanrı bilir. Orada, dille anlatılamaz, insanın söylemesi yasak olan sözler işitti.

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 228. KONU
İNCİL’DE “İNSAN(SI) TANRI”

Luka 1:66 Çünkü Rab* onunla birlikteydi. (“Rab”: Grekçe “Rab’bin eli”)
Matta 18:10-11 (2 İsa,) “Bu küçüklerden (2 küçük çocuklardan) birini bile hor görmekten sakının! Size şunu söyleyeyim, onların göklerdeki melekleri, göklerdeki Babam’ın yüzünü her zaman görürler.
23:21 Tapınak üzerine ant içen de hem tapınak, hem de tapınakta yaşayan Tanrı üzerine ant içmiş olur. 22 Gök üzerine ant içen, Tanrı’nın tahtı ve tahtta oturanın üzerine ant içmiş olur.”

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 229. KONU
İNCİL’DE BÖLGESEL “İSRAİL TANRISI”

Luka 1:68 (67 Zekeriya,) “İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı.”
Matta 2:1-2 “Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede?”
15:24 İsa, “Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim” diye yanıtladı. 31 Halk, İsrail’in Tanrısı’nı yüceltti.
Markos 12:29 İsa… “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir.
13:20 Rab o günleri+ kısaltmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama Rab, seçilmiş olanlar, kendi seçtiği kişiler uğruna o günleri kısaltmıştır.” (+ Yahuda’nın Mektubu 6 “Büyük Yargı Günü” veya Mesih Karşıtı: “Dünyanın son günleri”[48])
Elçilerin İşleri (Kısaltma: 7:30,31,32 Rab/Tanrı, Musa’ya şöyle seslendi) 7:34 “Mısır’da halkıma (23,37,42 İsrailoğulları’na) yapılan baskıyı yakından gördüm, iniltilerini duydum ve onları kurtarmaya geldim.”
Pavlus’tan Galatyalılar’a Mektup 2:15 Doğuştan Yahudi olan bizler öteki uluslardan olan ‘günahlılar’ değiliz.
5:16 Tanrı’nın İsraili’ne esenlik ve merhamet olsun.
İbraniler’e Mektup 8:7 Eğer o ilk antlaşma kusursuz olsaydı, ikincisine gerek duyulmazdı. 8 Oysa halkını kusurlu bulan Tanrı şöyle diyor: “ ‘İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor’ 9 ‘Atalarını Mısır’dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. çünkü onlar antlaşmama bağlı kalmadılar, Ben de onlardan yüz çevirdim’ 10 ‘O günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur’ diyor Rab, ‘Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, Onlar da benim halkım olacak.”

___________________
[48] Bu sitede bk. Sözlük bölümü.

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 230. KONU
İNCİL’DE “MESİH”

Matta (Özet: 12:22,24,27 İsa, cinleri kovduğu sırada) 12:23 Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. “Bu, Davut’un Oğlu olabilir mi?” diye soruyorlardı.
(Özet: 26:57,59,63 İsa tutuklanıp Yüksek Kurul’un önündeyken başkahin O’na sorar: “Yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin?”) 26:64 İsa, “Söylediğin gibidir” karşılığını verdi. “Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu’nun, Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz.”
Markos 15:2 (Luka 20:20 Vali) Pilatus O’na, “Sen Yahudiler’in Kralı mısın?” diye sordu. İsa, “Söylediğin gibidir” yanıtını verdi.
Luka 1:69-71 (67 Zekeriya,) “Eski çağlardan beri Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, Kulu Davut’un soyundan Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı.”
(Özet: 4:16,17,21 İsa havradayken, Peygamber Yeşaya’nın Kitabı’ndaki şu sözleri okudu) 4:18-19 “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi.” 20 Sonra kitabı kapattı, 21 İsa, “Dinlediğiniz bu Yazı bugün yerine gelmiştir” diye konuşmaya başladı.
Yuhanna 7:40 Halk, “Gerçekten beklediğimiz peygamber budur” dediler. 41 Bazıları da, “Bu Mesih’tir” diyorlardı. Başkaları ise, “Olamaz! Mesih Celile’den mi gelecek?” dediler. 42 “Kutsal Yazı’da, ‘Mesih, Davut’un soyundan, Davut’un yaşadığı Beytlehem Kenti’nden gelecek’ denmemiş midir?” 43 Böylece İsa’dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. 44 Bazıları O’nu yakalamak istedilerse de, kimse O’na el sürmedi.
Elçilerin İşleri 3:22 (12 Petrus,) Musa şöyle demişti: “Tanrınız Rab size, kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. O’nun size söyleyeceği her sözü dinleyin. 23 O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı’nın halkından koparılıp yok edilecektir.”

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 231. KONU
İNCİL’DE “ÇİFTE TANRI veya ÇOKTANRI”

Matta 6:24 Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Siz hem Tanrı’ya, hem de paraya* kulluk edemezsiniz. (“Para”: Grekçe “Mamon”. Aramice’de zenginlik anlamına gelen mamon sözcüğü, para ya da para kazanma hırsı anlamında kullanılır. Dünyanın aldatıcı servetine de Grekçe’de haksızlık mamonu denir. Ayrıca Mamon, Şeytan’ın çocuğu anlamına da gelir. Bu dünyanın egemeni Şeytan olduğu için, para da Şeytan’ı sembolize eder.)
Markos 3:22 Yeruşalim’den gelen din bilginleri ise, “Baalzevul O’nun içine girmiş” ve “Cinleri, cinlerin önderinin gücüyle kovuyor” diyorlardı.
Matta 12:24 Ferisiler bunu duyunca, “Bu adam cinleri, ancak cinlerin önderi Baalzevul’un gücüyle kovuyor” dediler. 27 (25 İsa,) “Eğer ben cinleri Baalzevul’un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. 28 Ama ben cinleri Tanrı’nın Ruhu’yla (Luka 11:20 Tanrı’nın eliyle) kovuyorsam, Tanrı’nın Egemenliği üzerinize gelmiş demektir.”
Yuhanna 8:44 (42 İsa,) “Siz babanız İblis’tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz.
14:30 Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni* geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur.” (“Bu dünyanın egemeni”: Şeytan)
10:31 Yahudi yetkililer 33 “İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun” (32,33 diye İsa’yı taşladılar). 34 İsa: “Yasanızda, ‘Siz ilahlarsınız, dedim’ diye yazılı değil mi? 35 Tanrı, kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal Yazı da geçerliliğini yitirmez.”
Elçilerin İşleri (Özet: 26:1,8,15,16,19 İsa öldükten sonra Pavlus’a görünür ve şunu der) 26:17-18 “Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni, ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığaŞeytan’ın hükümranlığından Tanrı’ya döndürmek için gönderiyorum.”
Pavlus’tan Korintliler’e İkinci Mektup 6:14 Işıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir? 15 Mesih’le Beliyal* uyum içinde olabilir mi? (“Beliyal”: Şeytan’ın adlarından biri.)
Pavlus’tan Timoteos’a Birinci Mektup 4:10 Çünkü umudumuzu bütün insanların, özellikle iman edenlerin Kurtarıcısı olan diri Tanrı’ya bağladık. İbraniler’e Mektup 2:14 Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis’i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı.
Yuhanna’nın Birinci Mektubu 3:10 Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı’dan değildir. İşte Tanrı’nın çocuklarıyla İblis’in çocukları böyle ayırt edilir.

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 232. KONU
İSA, HALKA MUCİZE NİYE GÖSTER(E)MİYOR!

Matta 13:58 İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize* yapmadı. (“Mucize”: Grekçe “İş”)
Luka 11:16 (14 Halk) O’nu (14 İsa’yı) denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. 11:29 Çevredeki kalabalık büyürken İsa konuşmaya başladı. “Şimdiki kuşak kötü bir kuşaktır. Doğaüstü bir belirti istiyor, ama ona Yunus’un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. 30 Yunus nasıl Ninova halkına bir belirti olduysa, İnsanoğlu da bu kuşak için öyle olacaktır.”
23:8 Hirodes İsa’yı görünce çok sevindi. O’na ilişkin haberleri duyduğu için çoktandır O’nu görmek istiyor, gerçekleştireceği bir belirtiye tanık olmayı umuyordu. 9 O’na birçok soru sordu, ama O hiç karşılık vermedi.
(Ek) Luka (Özet: 24:7,13,15,20-23,33,36,46,47 İsa, 3 gün sonra dirildi ve elçilere/öğrencilerine göründü.) 24:27 Sonra Musa’nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazılar’ın hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı.