Konu 226: MESİH, DECCAL VE MEHDİ BAĞLAMINDA İNCİL’DEKİ ARMAGEDDON SAVAŞI İLE BHAGAVAD-GİTA’DAKİ DÜNYA SAVAŞI’NIN BENZERLİĞİ

 

İncil’deki Armageddon Savaşı ve İsa. Bütün Hristiyan inanışlarında Şeytan, İsa’ya ve Tanrı’ya karşı son bir savaş[41] (Armageddon Savaşı[42]) açacaktır. Neticede Armageddon Ovası’nda İsa ve yanında yer alan iyiler kazanır ve dünya tüm şeytanlıklardan ve kötülerden arınır ve tıpkı Cennet gibi günahsız bir yere dönüşür. Hristiyan Peygamberi İsa’nın, insanların Cennet’e giden kurtuluş sürecinde kesinleştirici bir rolü olacağı Hristiyanlarca kabul görür.[41] (↓). İsa gibi ama İsa’dan 33 yıl önce Yahudi bir lider olan Athronges ve İsa’dan 24 yıl önce Zealotlar’ın lideri Celileli Judas mesih oldukları iddiasında bulunmuşlardır.[43]

Mesih, Deccal ve Mehdi. Deccal, Mesih’in tersidir. Deccal ve Mesih’le kurgulanan dünyanın sonu senaryosu aslında önceki dinlerdeki iyilik-kötülük dualitesinden gelir. İyilik yeryüzüne inip Mesih’te bedenleşir, kötülük ise Deccal ve Yecüc-Mecüc halkında somutlaşır. Kur’an’da Deccal ifadesi geçmemektedir.[44] “Mesîh”: Mesih ise İsa için kullanılmış fakat tekrar yeryüzüne döneceği anlamında kullanılmamıştır.[45] Mesih, İslami gelenekte Mehdi’dir.[44] “Mehdî”: Kur’an’da Mehdi kelimesi geçmemektedir.[46] Kötü, düzen bozan, savaşçıl ve şeytani olan Deccal; dünyanın sonuna doğru gelir idareyi eline alır ve inananlara işkence eder: Sonrasında iyi, düzencil, barışçıl ve tanrısal olan Mesih gelir ve kötülük iyiliğe mağlup olur düşüncesi pek çok dinde vardır. Bu kült inanç Eski Babilliler’de vardı: Eski İran’da Ahura Mazda / İyi tanrı – Angra Mainyu / Kötü tanrı veya güç mücadelesi olarak vardı. Bu, MÖ 4-5. yy.da Tevrat’a oradan da İncil’e geçmiştir. Tanah’ta Deccal vurgusu Hezekiel’de yoğun olarak geçer. “Armageddon Savaşı” Eski ve Yeni Ahit’te çokça geçer. İncil, Mesih-Deccal dualitesini Tanah’tan almış ve varyete etmiştir.[44]

Bhagavad-Gita Kitabındaki Dünya Savaşı ve Arjuna. Bhagavad-Gita MÖ 500-200 yıllarında yazıldığı düşünülen, Hindu kültüründeki kutsal bir kitaptır. Tanrı Vişnu’nun görüntüsü Krişna tarafından, Arjuna’ya vahiy olarak indirilmiştir veya öğretilmiştir. İnanışa göre, MÖ 3000’li yıllarda dünyada iyiler ve kötüler arasında bir savaş meydana gelir. İyiler tarafındaki Arjuna, Krişna’dan yardım ister. Aslında Arjuna savaşmak istemez ve bütün bu krallıklar-zenginlikler geçici deyip, silahını bırakıp, Krişna’nın tavsiyelerini dinlemeye koyulur, Krişna da Arjuna’ya edebi hakikatleri, Tanrısal sırları ve hayatın anlamını anlatır. Mahatma Gandhi ve birtakım Hindular bu olayı şöyle yorumlar: Bu savaş aslında semboliktir. Savaş arabasındaki arabacı “Bilinç”tir, atlar kamçılanan “İstek”lerdir, savaş “Yaşam”dır, tekerlek “Zaman”dır, araba “Beden” ve arabanın sahibi de “Ben”dir.[47] Çıkarıma göre Bhagavad-Gita Savaşı ile Armageddon Savaşı birbirine benzer. Antropolojik olarak İncil’in, Gita’dan esinlenmesi de söz konusu olabilir: İkisinde de iyilerle kötüler savaşır.

İncil’deki Benzerliği-Analizi

İncil: Vahiy (Özet: 1:1,2,19 Yuhanna vahiy alıyor ve gelecekte olacak olayları anlatıyor) 16:14 Bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar. 16 Üç kötü ruh, kralları İbranice Armagedon denilen yere topladılar. 20:7 Bin yıl tamamlanınca Şeytan atıldığı zindandan serbest bırakılacak. 8 Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları –Gog’la Magog’u*- saptırmak, savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak. Toplananların sayısı deniz kumu kadar çoktur. (“Gog’la Magog”: Yecüc’le Mecüc diye de bilinir.) 9 Yeryüzünün dört bir yanından gelerek kutsalların ordugahını ve sevilen kenti kuşattılar. Ama gökten ateş yağdı, onları yakıp yok etti. 10 Onları saptıran İblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir.

___________________
[41] Bu sitede bk. -tamamı için- Vahiy Bölümü (Dizin 342).
[42] Mustafa Bıyık, “Hıristiyan Teolojisinde Deccal ve Yecüc-Mecüc Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 11, Ocak 2007, <http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hititilahiyat/article/viewFile/5000093306/5000086762> Erişim: Nisan 2018, s. 56.
[43] Batuk, age., s. 37, 38.
[44] Bıyık, age., s. 53, 55-57.
[45] Jacques Waardenburg, “Mesih”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2004, <http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c29/c290196.pdf> Erişim: Nisan 2018, Cilt: 29, s. 309. (DİA’da -konusu alanında uzman- yabancı yazarları görmek güzel.)
[46] Ekrem Sarıkçıoğlu, “Mehdi”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2003, <http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c28/c280213.pdf> Erişim: Nisan 2018, Cilt: 28, s. 371.
[47] Nasuh Günay, “Yoganın Mahiyeti ve Çeşitleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Şubat 2007, <http://isamveri.org/pdfdrg/D01535/2007_19/2007_19_GUNAYN.pdf> Erişim: Eylül 2014, s. 56, 57.