Konu 167-168: 1- El-Eli-Elios-İlyas 2- 12 SAYISININ ÖNEMİ

SİTE DİZİNİNDEKİ 167. KONU
El-Eli-Elios-İlyas

İncil: Luka 1:17 (1:13 “Yahya,) İlyas’ın ruhu ve gücüyle Rab’bin önünden gidecektir.”
3:23 İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf’un oğlu olduğu sanılıyordu. Yusuf da Eli oğlu, … (Yazardan açıklama: Yani Yusuf’un babasının veya İsa’nın -üvey- dedesinin ismi “Eli”.)
Matta 17:10 Öğrencileri O’na şunu sordular: “Peki, din bilginleri neden önce İlyas’ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar?” 11 İsa, “İlyas gerçekten gelecek ve her şeyi yeniden düzene koyacak” diye yanıtladı. (Aynı: Markos 9:12 Ama nasıl oluyor da İnsanoğlu’nun çok acı çekeceği ve hiçe sayılacağı yazılmıştır?) 12  “Size şunu söyleyeyim, İlyas zaten geldi, ama onu tanımadılar, ona yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şekilde İnsanoğlu da onların elinden acı çekecektir.” 13 O zaman öğrenciler İsa’nın kendilerine Vaftizci Yahya’dan söz ettiğini anladılar.
Matta 27:45 Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. 46 Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, “Eli, Eli, lema şevaktani?” (Aynı: Markos 15:34 “Elohi, Elohi, lema şevaktani?”) yani, “Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” diye bağırdı. 47 Orada duranlardan bazıları bunu işitince, “Bu adam İlyas’ı çağırıyor” dediler. Markos 15:36 Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı, bir kamışın ucuna takarak İsa’ya içirdi. “Dur bakalım, İlyas gelip O’nu indirecek mi?” dedi. 37 Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi.
Yakup’un Mektubu 4:17 İlyas da tıpkı bizim gibi insandı. 18 …dua etti; gök yağmurunu, toprak da ürününü verdi.

Kur’an: Saffat 123 Gerçekten İlyas da, gönderilmiş (peygamber)lerdendi.

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 168. KONU
12 SAYISININ ÖNEMİ

Sümerlerde “12 Burç” inanç ritüelinde; Güneş, 13. olarak Tanrı’yı sembolize ederdi. İşte bu ritüel tarih boyunca antropolojik olarak kendisini göstermiştir.

• MÖ 4000’ler: Sümerlerde “12 Burç” inancı vardır.[75] (Burç; yıldız, gezegen gibi gök cisimleridir ve bu cisimlerin her biri birer Tanrıdır ve/veya bu Tanrıların tahtları/evleri bu burçlardır.[76])
• MÖ 3500’ler: “Osiris’in 12 Müridi” vardır. Ayrıca Mısır heykelleri, 12 sayısı ve katlarına göre yapılırdı.[75] (Osiris, Antik Mısır’ın baş Tanrısıdır[77]).
• MÖ 600’ler: “Buddha’nın 12 Öğrencisi” vardır.
• MS 30’lar: “İsa’nın 12 Havarisi” vardır.[75] (Mar.2:14; 3:14-19; Mat.10:1-4[78])
• MS 500’ler: “Kral Arthur’un 12 Yuvarlak Masa Şovalyesi” vardır.
• MS 1100’ler: “Alevilerin 12 İmamı” vardır.
• MS 1940’lar: Nazi Almanyası’nda “Heinrich Himmler’in 12 Generali” vardır.
• Günümüz: Avrupa Birliği’nin sembolü “12 Yıldız”dır.[75]

Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi

Tevrat: Yaratılış 35:23 Yakup’un on iki oğlu vardı. …
37:9 Yusuf bir düş daha görüp kardeşlerine anlattı. “Dinleyin, bir düş daha gördüm” dedi, “Güneş, ay ve on bir yıldız önümde eğildiler.” Mısır’dan Çıkış 15:27 Sonra Elim’e gittiler. Orada on iki su kaynağı, yetmiş hurma ağacı vardı. Su kıyısında konakladılar.

İncil: Matta 19:28 İsa onlara, “Size doğrusunu söyleyeyim” dedi, “Her şey yenilendiğinde, İnsanoğlu görkemli tahtına oturduğunda, siz, evet ardımdan gelen sizler, on iki tahta oturup İsrail’in on iki oymağını yargılayacaksınız.

Kur’an: Araf 160 Biz onları (İsrailoğullarını) ayrı ayrı oymaklar olarak on iki topluluk (ümmet) olarak ayırdık. Kavmi kendisinden su istediğinde Musa’ya: ‘Asan’la taşa vur’ diye vahyettik. Ondan on iki pınar sızıp-fışkırdı; böylece her bir insan- topluluğu su içeceği yeri öğrenmiş oldu.

___________________
[75] Gürsan, age. s. 61.
[76] Bu sitedeki yazıma bk. (Dizin 128, 146) ve ayrıca bk. Kur’an, Araf 46; Hicr 16.
[77] Bu sitedeki yazıma bk. (Dizin 185).
[78] İsimler için bu sitede bk. İncil, Markos 2:14; 3:14-19; Matta 10:1-4.