Konu 166: SÜMERLERDEKİ ÖNEMLİ NÜANSLAR: GÖBEKLİTEPE, DUMMUZİ, İNANNA’DAN ANNE’YE, DÜNYADAKİ YÜKSEK ENERJİ ALANLARININ KUTSALLAŞTIRILMASI

 

• Şu ana kadar Sümerlerin yaklaşık 74.000 tablet yazısı çevrilerek okunmuştur. Bu, tüm tabletlerin yaklaşık %70’i etmektedir.
• Sümerler zamanında Dünya nüfusu 1 milyondan daha azdı!..
• Din, kültür ve medeniyet olarak Sümer; Hintlilerden az da olsa etkilendi ama Hintliler Sümerlerden daha büyük oranda etkilendi.
• Tarih, Sümerler ile yaklaşık olarak MÖ 6000’lerden başlamaktadır.
• Anadolu’daki Urfa’da MÖ 9.000 yıllarına dayanan Göbeklitepe kalıntıları mevcuttur. Burada birtakım dinsel figürler ve inanç sisteminin olduğu anlaşılmıştır. Ama Sümerlerin tarihi MÖ 14 binli yıllara kadar gitmektedir!.. Sümerleri 2 dönem şeklinde incelemekteyiz; birincisi MÖ 6000 ve sonrası, ikincisi MÖ 15-14 bin ve sonrası olarak. Sümer külliyatı Mısırdan, Mısır da Göbeklitepe kültünden eskidir!..
• MÖ 2000’lerde İsrail ve civarlarını kapsayan Kenan Bölgesi’ndeki “El” Tanrısının kökeni, Babillerin Marduk Tanrısıdır. Marduk’un kökeni ise Sümerlerin Dummuzi Tanrısıdır!..[73]

(Dinsel antropolojide -geçmişten geleceğe kronolojik olarak- tarih sırasıyla belli Tanrıların dönüşümü şu şekilde olmuştur: Bu Tanrıların hepsi aslında aynı Tanrıdır!.. Dummuzi Marduk’a, Marduk Tammuz’a dönüşmüştür şeklinde ilerleyiniz: Dummuzi = Marduk = Tammuz = Baal = El = İlu = Bel = Bil = Hubal  = Elah = Elohi = Elilahi = Ellah = Allah.[74] Bu, dipnottaki ilgili bilgilerden yazarın çıkarttığı sonuçtur.)

• Sümerlerin Ana Tanrıçası İnanna, günümüzde Anne kelimesine dönüşmüştür: [İn(anna)]. Yanı sıra rihanna, madonna ve benzeriye de dönüşmüştür.
• Dünya üzerinde birtakım enerji alanları mevcuttur: Kayaların fazla olduğu bölgelerde elektromanyetik alan da artar ve oralara giden insanlarda elektrik alış-verişi sayesinde bir “rahatlama” durumu söz konusu olur. Mezopotomya Bölgesi, Kudüs, Mekke, Amerika Kanyon Vadisi, İstanbul vb. bunlara örnek verilebilir.

Sümerlerin Buluşları (En Önemlileri):

• Tekerleğin ve Yazının icadı
• Evlere kadar su sisteminin döşenmesi
• 1 ayı 30 gün, 1 yılı 360 gün yani 12 ay olarak hesaplama: Gece ve gündüzü 12 saate bölme
• Dairenin 360’a bölünmesi
• İlk hukuk kanunları ve sistemi
• Çarpma ve bölme cetvelleri kullanma[73]

Tevrat, İncil ve Kur’an’daki Benzerliği-Analizi

Tevrat: Yaratılış (Kısaltma: 33:18 Yakup, Kenan ülkesindeki Şekem kentinde iken:) 33:20 Orada bir sunak kurarak El-Elohe-İsrail* adını verdi. (“El-Elohe-İsrail”: “Tanrı İsrail’in Tanrısı” anlamına gelir.)
Çölde Sayım 25:3 Böylece Baal-Peor’a bağlandılar. Rab bu yüzden onlara öfkelendi. (Peor, bir kent/yer ismi: Bk. aşağıdaki maddeler.)
33:7 Etam’dan ayrılıp Baal-Sefon’un doğusundaki Pi-Hahirot’a döndüler.
22:41 Balak, Balam’ı Bamot-Baal’a çıkardı. 23:28 Balak, Balam’ı çöle bakan Peor Dağı’nın tepesine götürdü.
(Kısaltma: 25:2 İsrailliler, ilah) 25:3 …Baal-Peor’a bağlandılar. 32:37-38 Rubenliler Nevo ve Baal-Meon kentlerini yeniden kurdular. Kurdukları kentlere yeni adlar verdiler.

İncil: Pavlus’tan Korintliler’e İkinci Mektup 6:14 Işıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir? 15 Mesih’le Beliyal* uyum içinde olabilir mi? (“Beliyal”: Şeytan’ın adlarından biri.)

Kur’an: Enbiya 58 Böylece o, yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti; belki ona başvururlar diye.
Muhammed 360 puttan sadece El-İlah putunu bıraktı, diğerlerini yıktı. El-İlah da Allah demektir.
Saffat 125 “Siz Ba’le tapıp da yaratıcıların en güzeli (olan Allah’ı) mı bırakıyorsunuz?”

___________________
[73] Çelik, agk.
[74] Bu sitedeki yazıma bk. (Dizin 258): Bu tanrıların hepsi birbiriyle etkileşmişlerdir.