Konu 202: HZ. İBRAHİM ASLINDA BİR MISIR FİRAVUNU MU?

Ön Bilgi: Yahudi, bir toplumun adıdır: Musevi(lik) ise Yahudiler’in dini inancıdır.[1][2][3]

 

“Hz. İbrahim aslında bir firavundur. Yahudiler aslında Mısırlılardır, Tevrat’ı oluşturan düşünceler de onlara aittir.”: Yahudi kökenli iki Fransız bilim adamı tarafından 20 yıllık süren araştırma sonucu çıkardıkları “Çıkışın Sırrı” adlı kitapta varılan nihai sonuç budur. Bu kitap 2000 yılında; Fransa’da yılın en iyi din kitabı ödülünü almıştır. Bu konunun ana gidişatı bu araştırma üzerinedir.

Akhenaton MÖ 1350’lerde Mısır’ın Firavunu (Başkanı) idi. Mısır’da Tek Tanrıya inanan ilk firavundur ve dünyada ilk olarak Tektanrıcılığı hükümet düzeyinde sistemleştirmeye çalışan kişi kendisidir. Tek Tanrı “Aton” inancını yaymış ve fazlaca taraftar toplamıştır. Ancak ölümünden sonra başa geçen firavun Ai, Çoktanrıcılığı geri getirerek, Tek Tanrı’ya inananları Mısır’dan Filistin-İsrail bölgesine sürmüştür. İşte asıl olay bundan sonra başlar. Çünkü; “Yahudilerin Göçü” olarak adlandırılan olay aslında yaşanmamıştır, gerçek olan Mısırlı Tektanrıcıların sürülmesiyle yaptığı göçtür!..[4]

 

Akhenaton (Egyptian Museum)
Akhenaton’un büstü/yüzü (Egyptian Museum of Berlin)

• Mısır’dan kovulanlar, Sazlıklar Denizi’ni (Kızıldeniz’i) aşarak Sina Çölü’nü geçmiştir.
• Musa’nın Denizi Yarma Efsanesi ise, Musa’dan önceki Mısır Mitolojisi’ndeki “Anadeniz’in Firavun tarafından ikiye açılması” efsanesinden gelmektedir!
• Filistin’e göç eden Mısırlı bu rahiplere, “Akhenaton’a tapan” anlamına gelen “Yahud” adı verilmiştir. Yahudlar bu bölgede Yahuda Krallığı’nı kurmuşlardır. İşte bu noktada “Yahudi” kavramı oluşmaya başlamıştır.[4] Tevrat’ın Tanrısı Yahve’dir[5] veya Yehova/YHVH’dir[6][7]. Tevrat’ta ve/veya İbranice’de “Rab/Tanrı” Yahve’dir[8][9]. Yahve adının “Yahu-Va” olarak Mısır kökenli olabileceği görüşü mevcuttur. Yahve, İbrani alfabesindeki YHVH harflerinden oluşur ve “ben, ben olanım” -veya ben benim- anlamına gelir. Yahve adı İbrani kökenli değildir: Antik Mısır’ın Ölüler Kitabı’nda “Yahu” ışığın ilahıdır ve yine eski Mısır dilinde “va” tek / tek olan anlamına gelir: Yahudiler’in bunları Yahu-Va → Yehova → Yahve olarak türettiği ağır basan görüşlerdendir.[10]

Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi

Tevrat: Yaratılış 49:10 Sahibi* gelene kadar Krallık asası Yahuda’nın elinden çıkmayacak, Yönetim hep onun soyunda kalacak, Uluslar onun sözünü dinleyecek. (“Sahibi” ya da “Şilo” veya “Şilo’ya”.)[11][12][13]

İncil: Vahiy 5:5 “… Yahuda oymağından gelen Aslan, Davut’un Kökü galip geldi. Tomarı… O açacak.”[14] (Burada Yuhanna vahiy aldığı sırada göğe çıkıp Tanrı ve tahtını gördü, Tanrı’nın elinde bir tomar vardı, tomardaki mühürler açılınca aşamalı olarak kıyamet kopar, tomarı sadece bir kuzu açabilmektedir, o kuzu da İsa’dır veya gölgesidir: Aynı zamanda yine İncil’de İsa da Tanrı gibi ve/veya Tanrı da İsa gibi anlatılır.[15])

Bu bölgede göçten önceki halk ile Mısırlılar birbirine karışarak ilerleyen tarihlerde MÖ 950-450 yılları arasında Tevrat’ı yazarlar. Yani Levili’li halkın (Levi halkının) Mısır inançlarını çalıp Tevrat’a katması durumu söz konusudur. Göçten önceki yerli Levili halkı sonrasında Yahudiliğe dönüşür. Yahudiliğin Tek Tanrı -Yahve/Yehova- inancı aslında Aton dininin bir devamıdır.

  1. Mısır’ın tarih kayıtlarında; ne Hz. İbrahim’e, ne Hz. Yusuf’a ne de Hz. Musa’ya rastlanır!..
  2. Tevrat’ta 400 küsür yıl boyunca Mısır’da köle olarak yaşayan Yahudilerden bahsedilir ama Mısır kayıtlarında bunların izi bile yoktur!
  3. Mısır’da bir tane bile Yahudi mezarına rastlanmamıştır, ne bir Yahudi duvar yazısı ne de bir mektup bulunamamıştır!
  4. Buradan çıkan sonuca gelecek olursak; İbrahim, Sara, İshak, Rebeka, Yakup gibi Semavi Dinler’deki (Musevilik/Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’daki) kişilikler gerçekte Mısırlı asillerdir.
  5. Musa; Mısırlı General Mose (Ra-Messu)’dur. Mose, MÖ 1290 civarlarında 1. Ramses lakabıyla Mısır’ın firavunu olur. Musa’nın halefi Yuşa ise, Mose’nin büyük oğludur.
  6. İbrahim ise, Mısır Firavunu Akhenaton’dur![4]

___________________
[1] Sait Gülsoy, “Gündelik Yaşamda Yahudi Kimliği İnşası: Kuzguncuk’ta Niteliksel Bir Çalışma“, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi – Bildiriler Kitabı I, 2012, <https://www.academia.edu/19622283/Gündelik_Yaşamda_Yahudi_Kimliği_İnşası_Kuzguncuk_ta_Niteliksel_Bir_Çalışma> Erişim: Nisan 2018, s. 51.
[2] Malike Bileydi Koç, “Atatürk’ün Vatandaşlık Anlayışı ve Günümüzde Yahudiler“, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 84, Kasım 2012, <http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/001-Malike-Bileydi-Koc.pdf> Erişim: Nisan 2018, s. 18.
[3] Ferruh Ağca, “Hıristiyan Karamanlı Türkleri ve Karamanlı Ağzı Üzerine“, Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Kasım 2006, <http://dergipark.ulakbim.gov.tr/turkbilig/article/viewFile/5000171566/5000154773> Erişim: Nisan 2018, Sayfa: 5, 6.
[4] Turgut Gürsan, “Dünya’nın Gizli Tarihi: Antik Çağlardan Günümüze” Pegasus Yayınları: 138, İstanbul, Özel Baskı, 1. Baskı 2008, s. 26-28.
[5] Kürşat Haldun Akalın, “Göğün Kraliçesi İsis’in Geri Dönüşü: Hristiyanlıkta Meryem Ana Tapınması“, İLTED: İlâhiyât Tetkikleri Dergisi, Sayı: 45, Ocak 2016, <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/292154> Erişim: Nisan 2018, s. 105.
[6] Cengiz Batuk, “Tanrı’nın Asi Çocukları: ‘Zalimlik ve Mazlumluk Arasında Şiddet Sarmalındaki Yahudiler’“, Milel ve Nihal Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Ocak 2008, <http://dergipark.ulakbim.gov.tr/milel/article/view/5000076007/5000072021> Erişim: Nisan 2018, s. 163.
[7] Salime Leyla Gürkan, “Yehova”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2013, <http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c43/c430222.pdf> Erişim: Nisan 2018, Cilt: 43, s. 390.
[8] Muhammet Tarakçı, “Tanah’ta Vahiy Anlayışı“, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, 2002, <http://ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/ilh/2002-11(1)/htmpdf/M-11.pdf> Erişim: Nisan 2018, s. 197.
[9] Bu sitede belirttiğim maddeye bk. Mısır’dan Çıkış 3:15.
[10] Kürşat Haldun Akalın, “Kutsal Kitap Ekseninde Museviliğin Başlangıcı“, Akademik Bakış E-Dergisi, Sayı: 18, Ekim 2009, <http://akademikbakis.org/eskisite/18/13kutsal.pdf> Erişim: Nisan 2018, s. 4.
[11] Tevrat, İncil ve Kur’an maddelerinin tamamı yazar tarafından eklenmiştir.
[12] “Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil)”, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Yeni Yaşam Yayınları, Yeni Çeviri, İstanbul 2001-2009, <https://incil.info/kitaplistesi> veya <https://www.kitabimukaddes.com/kutsal-kitap-hakkinda-bilgilendirme-ve-tam-metni/> Erişim(ler): 2011-2018. (Tevrat maddeleri buradan alınmıştır.)
[13] Tevrat ve İncil maddelerinde bazı sözler “*” ile işaretlenmiş ve sonunda da “( )” işaretleri içerisinde -sonradan ek olarak, neyin ne anlama geldiğini göstermek için- belirli terim / söz tanımlamaları veya açıklamalar yapılmıştır: Bunlar yazar tarafından değil kullanılan Tevrat ve İncil kaynaklarındaki açıklamalar olup buralardan alınmıştır.
[14] “İncil (Müjde): İncil’İn Çağdaş Türkçe Çevirisi”, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Zirve Yayıncılık ve Dağıtım, Yeni Yaşam Yayınları, Acar Basım, Yeni Çeviri: 1987-1994-2001, İstanbul, 6. Basım: Temmuz 2008. (İncil maddeleri buradan alınmıştır.) (Bu İncil kitabında yazanların aynısına dipnot 12’deki -aynı- bağlantılardan ulaşabilirsiniz.)
[15] Bu sitede belirttiğim maddelere bk. Dizin 342: “Yuhanna’ya Gelen Vahiy”: İncil’deki “Vahiy” adlı bölümün seçilmiş önemli maddeleriyle özetini çıkarmıştım, dileyenler burayı okuyabilir. Diğerlerinin yanı sıra Vahiy bölümündeki 21. ve 22. kısımlarda İsa ve Tanrı’nın aynı kişi olduğunu “açık/net” bir şekilde anlarız: Ayrıca İncil, Yuhanna 10:25 İsa onlara şu karşılığı verdi … 30 “Ben ve Baba biriz. 38 … Baba’nın bende, benim de Baba’da olduğumu bilesiniz ve anlayasınız.”