Konu 207: SEMAVİ DİNLERDEKİ HZ. İBRAHİM NERELİ VE KİMDİR?

 

Başta şunu bilmek gerekir; Hz. İbrahim’in nereli, kim, nerede ve ne zaman yaşadığı tam olarak bilinmemektedir.[26] MÖ’ki tarihi kayıtlarda maalesef böyle bir kişinin (Semavi Dinler’de anlatıldığı gibi bir kişinin) yaşadığına dair bir kaynak veya yazıt yoktur.[27] Böyle bir kişi yaşamamış da olabilir. Şimdi diğer olası sonuçlarla bir sentez yapalım.

• İbrahim’in MÖ 24. ve 12. yüz yıllar arasında herhangi bir zamanda yaşadığı düşünülür.[26]
• Günümüz Irak’ın en güneyindeki Ur şehrinde -Babil şehri civarında- yaşadığı düşünülür.[28]
• Görüşüme göre Sümerli de olabilir Sami toplumundan da olabilir. Çünkü İbrahim Güney Irak’ta yaşadı, bu bölgede o zaman Sümerler ve Babilliler vardı. Babilliler, Sami gruplarından biridir[29]. Samiler, Sümerler Mezopotamya’ya -Geliş tarihi; MÖ 5000-3500[30][31][32][33]– gelmeden önce buralarda ve/veya Arabistan ve çevresinde bulunan insanlardı.[29][34][35][36] Samiler’in kökeni / ana yurdu -şu an için- bilinmemektedir. Önceleri ilkel bir göçebe hayatı yaşıyorlardı. MÖ 3. ve 2. bin yıllarında -kurak/kıt(lık) sonucu- Arabistan’dan Mezopotamya-Suriye’ye göç ettiklerinde medenileşme yoluna da girmişlerdi. Samiler aslında bir çöl halkıdır. Saf Sami tipi büyük olasılıkla Arabistan’dandır. Sami olan Babiller Sümerler’le kaynaşmıştır. Sami gruplar şunlardır: Babilliler, Akadlar, Asurlular, Amurrular, Kenanlılar, İbraniler, Araplar, Fenikeliler ve Etiyopyalılar. Tipik özellikleri: uzun yüz, koyu ten, küçük, kısa boy ve düz burun. Bunlar klasik bir Arap tipidir.[29] Ayrıca Genel görüşe göre Aramiler, MÖ 1.500’lerde Arabistan’dan Suriye’ye göç eden Sami kökenli bir kavimdir.[34] Yanı sıra Sami dillerinin Sümerce’den fazlaca alıntılar yaptığı bilinmektedir.[37][38]
• İbrahim’in; gezici, uluslararası sürekli göç eden bir ailede/grupta yaşadığı düşünülür.
• Hintli olabileceği düşünülür. İbrahim’in Hinduizm inancındaki gezici bir guru olabileceği de ihtimaller arasındadır.[28][39] Guru: Saygıdeğer, tinsel/uhrevi iç görüye ulaşmış manevi önder veya özel öğretmen.[40][41]
• İbrahim’in yaptığı gezilerde Türkiye Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Urfa’ya da geldiği düşünülür.[28]
• İbrahim, Mekke’ye hiç gitmemiş olabilir![28] Dolayısıyla Kabe’yi de yapmamış -inşaa etmemiş- olabilir.[42] Lakabı Tarihin Babası olan, gezilerinin arasında Arabistan da bulunan Herodot’un (MÖ 484-425)[43][44] yazılarında Mekke’deki Kabe tapınağı yoktu[45][46]: Görüşüme göre; gittiği yerlerdeki tapınakları, savaşları, tarihi yazan birisi nasıl olur da Arabistan’a gittiğinde oranın en önemli tapınağını yazmaz!.. Kaynaklara baktığımızda Kabe’nin MÖ 1800’lerde yapılmadığını görüyoruz.

Ekler (Bunları eklemekte fayda gördüm çünkü hem bu konuyla hem de bu bölümle bağlantı kurulabilecek bilgiler barındırmaktadır):
• Kaldeliler ve Süryaniler Sami etnik grubundandır. Kürtler, Ermeniler ve Rumlar İranlılar ve Hintlilerin içerisinde yer aldığı Hint-Avrupa etnik grubunun içinde yer alır. Türkler ise Turani etnik grubunun içerisindedir.[35]
• “Arap” kelimesinin İbranice’de “göçebe çöl insanı” anlamına gelen “erebhe/arabha”dan türediği görüşü ağır basar.[36]
• Sümerce ne Hint-Avrupa dil ailesine ne de Sami dil ailesine benzemektedir, daha çok Türkçe’nin de içinde bulunduğu Ural-Altay dil ailesine benzemektedir. Sümerce “yazıya geçirilen” bilinen eski dildir. Yazıya geçirilen bilinen en eski Sami dilleri önce Akadca sonra Asurca’dır. Bunlar Sümerce’den çokça alıntılar yapmış ve diğer kültürlere yaymışlardır. İbranice ve Aramice’de de bu etkiler görülür. Bu alıntılar/sözcükler Tevrat’ta da yer almış ve daha çok yayılma alanı bulmuştur.[37]
• Eski Ahit’in Ezra 4:8, 6:18, 7:12-26 ve Daniel 2:4, 7:28 Aramice, diğer bölümlerinin tamamı ise İbranice’den Grekçe/Yunanca’ya çevrildi; Yeni Ahit ise Grekçe/Yunanca yazıldı. Bulunan en eski Yeni Ahit belgesi, MS 117-138’e dayanan ‘”John Rylands Papirüsü” olup sadece birkaç sayfalık bir parçadır.[38]
• Sanskritçe; Hint-Avrupa dil ailesinin en eski belgeli “dili”dir, Hint-İran koluna bağlıdır.[40]

___________________
[26] Bu sitedeki yazıma bk. (Dizin 243) ve bu sayfada bk. 202, 206, 208. konular.
[27] Bu sayfada bk. 202. konu.
[28] Bu sitedeki yazılarıma bk. (Dizin 135), bk. (Dizin 244).
[29] Cemil Bülbül, “Amurru Göçleri ve Amurruların Eski Önasya Tarihindeki Rolleri“, Ankara Ü. Dergiler Veritabanı, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 48, 2010, <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1575/17086.pdf> Erişim: Nisan 2018, s. 32-36.
[30] Bahattin Dartman, “Yazının Keşfi Konusuna Dinî Metin ve Arkeolojik Bulgular Çerçevesinde Yeni Bir Yaklaşım“, Atatürk Ü., TAED: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 41, 2009, <http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunitaed/article/view/1020002214/1020002213> Erişim: Nisan 2018, s. 5.
[31] Oktay Özgül, “Sümer Sosyal Hayatında Eğitimin Yeri ve Önemi“, EÜSBED: Erzincan Ü. Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 2011, <http://dergipark.ulakbim.gov.tr/erzisosbil/article/view/5000045637/5000042992> Erişim: Nisan 2018, s. 402.
[32] Mehmet Atılgan, “Başlangıcından 19. Yüzyıla Tıp Kütüphaneleri“, ÜNAK: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, ÜNAK’05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması, Kadir Has Ü., Eylül 2005, <http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak05/u05-12.pdf> Erişim: Nisan 2018, s. 93.
[33] Üstteki 3 kaynaktan ve bu kaynaktan çıkardığım sonuç, Sümerlilerin Mezopotamya’ya MÖ 4000 civarında geldiği yönündedir. Gökhan Tok, “Sümerler: Uygarlığı Doğuran Halk“, Bilim ve Teknik Dergisi, Haziran 2001, <http://www.kaynakindir.com/wp-content/uploads/2013/06/sümerler.pdf> Erişim: Nisan 2018, s. 81. (Bu “tarih” dinler tarihi bağlamlarında önemli olduğu için fazla kaynak kullanıldı.)
[34] Hacı Çoban, “Arami Göçleri“, TÜBAR: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 29, Mart 2011, <http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubar/article/viewFile/5000073102/5000067325> Erişim: Nisan 2018, s. 91, 92.
[35] Sait Yılmaz, “Orta Doğu’ya Demokrasiyi Getirmek“, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Sayı: 5, Yaz 2010, <http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ulikidince/article/viewFile/5000118682/5000109850> Erişim: Nisan 2018, s. 65, 66.
[36] (y.y.), “Eski Dünyada ve Cahiliyeye Kadar Arabistan’da Siyaset ve Dini Hayat“, İlk Dönem İslam Tarihi (Ünite 1), ATA-AÖF: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, <http://www.kaabalive.net/indirDiger/ilahiyatonlisansdersleriHafta1/İLH1003-Ünite 1.pdf> Erişim: Nisan 2018, s. 12.
[37] Mustafa Sarıca, Süleyman Eratalay, “Yazının Atasından İnsanın Atasına ‘Adem, Adam, Adamu“, YTSAM: Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Yeni Türkiye Dergisi, Türkçe Özel Sayısı, Sayı: 55, Kasım 2013, <https://www.academia.edu/13849161/YAZININ_ATASINDAN_İNSANIN_ATASINA_ADEM_ADAM_ADAMU_> Erişim: Nisan 2018, -linkte- s. 1, 2, 3.
[38] Daniel Wickwire, “Kutsal Kitap Değiştirildi mi? (Müslümanların iddia ettikleri gibi)“, Gerçeğe Doğru Kitapları, 4. Basım, İstanbul-Ankara, Ekim 2013, <http://www.danwickwire.com/uploads/2/8/1/3/28138977/hbbc_final_edition_turkish_2013.pdf> Erişim: Nisan 2018, s. 10, 17, 36, 37, 64.
[39] Bu sayfada bk. 206. konu.
[40] M. Akif Özer, “Herbert Simon’un Yönetim Bilimine Katkıları Üzerine Değerlendirmeler“, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 11, Ocak 2016, <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/263393> Erişim: Nisan 2018, s. 163.
[41] Abdurrahman Küçük, “Sihizm“, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 1, 1987, <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/773/9871.pdf> Erişim: Nisan 2018, s. 394.
[42] Bu sitedeki yazılarıma -daha fazlası için- bk. (Dizin 233-249).
[43] Muzaffer Demir, “Herodotos ve Yabancı Kültürler: Mısır Örneği“, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2, Aralık 2012, <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/58835> Erişim: Nisan 2018, s. 316.
[44] Bu sitedeki yazıma bk. (Dizin 243).
[45] Bekir Armağan, “Tor Andrae’nin Kur’ân-ı Kerîm’e Bakışı“, KADER: Kelam Araştırmaları Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, Ocak 2012, <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/179843> Erişim: Nisan 2018, s. 285, 286.
[46] Herodotos, “Herodot Tarihi“, Türkçesi: Müntekim Ökmen, Yunanca Asliyle Karşılaştıran ve Sunan: Azra Erhat, Remzi Kitabevi, Büyük Fikir Kitapları Dizisi – 19, 1. Basım, İstanbul, Aralık 1973, <https://tr.scribd.com/document/266998266/Herodot-Tarihi-Herodotos-Ceviren-Muntekim-Okmen-Azra-Erhat> Yükleyen: Nalan Ergün, Erişim: Nisan 2018, s. 162’de Herodot’un yazdığını aynen aktarıyorum: “Babasını mür(myrrha)’den bir kalıp içerisine koyar, götürür Arabistan’daki güneş tapınağına gömermiş.” Bu tapınak Mekke’deki Kabe mi bu belli değil. Arabistan diyor, Arabistan çok geniş bir yer, neresinde!.. Bir de bunu ikinci ağızdan -yani duyduğunu- söylüyor, dolayısıyla bu tapınağı Herodot’un kendisi görmemiş oluyor. (Aynı kaynak, s. 135: Herodot yazılarında Kızıldeniz’de her gün gelgitlerin olduğunu söylüyor.)