Konu 191: HİNDUİZM DİNİNİN TEMELLERİ; “HER ŞEYDEN ÖNCE O VARDI; O, BİRDİR” İNANCI

 

Hindistan’da, MÖ 2. binyıl içerisinde Varuna Tanrısı en büyük Tanrı olmuştur. Varuna, Hint-Avrupa hattındaki topluluğunun yani Arilerin en büyük Tanrısı Gök Tanrı Dyaus’un,[9] sonrasında Zeus olacak Dyaus’un,[10] yerine geçmiştir. O dönemlerde Atharva ve Rig Veda metinlerinde Varuna için şunlar yazmaktadır: “Yeri çekip germiştir. Güneş’i o koymuştur. Her yerden görülebilir. Her şeyi bilir. Bin gözlüdür. Hiçbir şey ondan gizlenmez, o her şeyi görür. Tezahür etmez. Ezeli ve Ebedidir.”[9]

Kur’an’daki ve İncil’deki Benzerliği-Analizi

Kur’an: Ra’d 3 Ve O, yeri yayıp uzatan.­..
Enbiya 33 .­..güneşi.­.. yaratan O’dur.­.. Nebe’ 12 Üstünüze.­.. 13 .­..parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.
Nur 35 .­.. Allah her şeyi bilendir.
Mümtehine 1 .­.. Ben, sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilirim. .­..
Hadid 4 .­.. Allah, yaptıklarınızı görendir.

Bunun yanı sıra İncil’deki Tanrı’nın, gökyüzünde bir tahtta oturur vaziyette her tarafı gören gözlerle donatılmış olması da, Varuna’nın bin gözlü olmasına benzer:
İncil: Vahiy 4:6 .­.. Tahtın ortasında ve çevresinde, önü ve arkası gözlerle kaplı dört yaratık duruyordu. 8 .­.. Yaratıkların her yanı, kanatlarının alt tarafı bile gözlerle kaplıydı. .­..
Ve yine 5:4-7 arasında özetle şunlar yazar: Tahtın ortasında boğazlanmış gibi duran bir kuzu gördüm. Yedi boynuza ve yedi göze sahipti. Bunlar Tanrı’nın yedi ruhuydu.

Günah işleyen kişi Varuna’ya kurban sunarak affedilmeyi umar.  Bunu isteyen bizzat Varuna’dır. Varuna, MÖ 2. binyıl içerisinde yerini İndra’ya bırakır. Artık İndra en büyük Tanrı’dır. Rig Veda yazıtlarında İndra şunları yapmıştır: “Bitişik olan Yer ile Gök’ü ayırdı, Gökkubbeyi sabitleştirdi. O, doğan en son Tanrı’dır. Gücüyle bu iki dünyayı, Gök ve Yer’i yaydı.”[9] Rig Veda yazıtlarının İslam’dan 2 bin sene önce yazıldığını hatırlatırım! MÖ 1.500’lerden önce kulaktan kulağa aktarılanlar, MÖ 1.500’lerde yazıya dökülerek Rig Veda’da toplandı.[11][12]

Kur’an’daki Benzerliği-Analizi

Enbiya 30 O inkar edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, biz onları ayırdık .­..
Hac 65 .­.. Allah .­.. göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. .­..
Zariyat 47 Göğü ‘büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz Biz, (onu) genişleticiyiz. 48 Yeri de Biz döşeyip-yaydık; ne güzel döşeyici(yiz).

Veda (Hinduizm) dininde, Dyaus’un oğlu Agni’dir. O, gökten bir şimşekle dünyaya inmiştir. Agni, insan ile Tanrı arasında “peygamber gibi” bir habercidir. Tanrı’yla insan arasında bir formdur. Kurbanlar onun aracılığıyla Tanrı’ya iletilir. Rig Veda’da: “Hatalardan bizi koru, hastalıklardan koru, bizi kötünün eline terk etme Agni.” diye yazar.[9]

Kur’an’daki Benzerliği-Analizi

Kur’an: Rad 13 Gök gürültüsü O’nu hamd ile, melekler de O’na olan korkularından tesbih ederler. O, yıldırımları gönderip bununla dilediğine çarpar; onlar ise Allah hakkında çekişip-tartışırlar. O, gücü (ve cezası) pek çetin olandır.

Hinduizm’deki Vişnu Tanrısı başta mütevazı olsa da, MÖ 800’lerdeki Brahman inancı içerisinde yükseltilir; sonrasında MÖ 400’lerdeki Upanişad inancı ile tek ve en büyük Tanrı konumuna getirilir.

Hinduizm külliyatı içerisinde dualar eşliğinde, bitki ve hayvan (koç, inek, at) kurban törenleri vardı. Yetkili rahiplere Tanrı, işitsel olarak vahiy yolladığı için onlar üstün konumdaydılar. Tanrı’ya kesilen kurban sayesinde insan ile Tanrı yakınlaşıyordu, insan yeniden doğmuş gibi oluyordu; aslında sunulan kurban göstermelikti asıl kurban, kurbanı sunan insandı.[9] Görüşüme göre buradaki “vahiy” inancı, sonraki Semavi Dinler’de devam eden bir unsurdur.

Rig Veda yazıtlarında Evren’in doğuşu şu şekilde anlatılır. En başta, varlık ve yokluk yokken sadece bir şey vardı, o ne vardır ne de yoktur, o “Bir”dir veya “O”dur. “Soluk yoktu: Bir, kendi gücüyle soluyordu, ölüm-ölümsüzlük yoktu, hiçbir şey yoktu. Sonra, bir cenin (bilinç) oluştu. Sonra, gördüğümüz Evren (yer-gök) doğdu ve bunlardan da insanlar ve Tanrılar doğdu. Her şeyi, gök kubbenin üstünde duran bilir.” Ona, “Bir” ve “O” diye hitap edilir. Bu düşünüş, Yoga ve Budizm’in kökenini oluşturur. Burada, gördüğümüz içkin hal ile göremediğimiz yüce aşkın bir hal vardır: Bizden üstün aşkın bir bilincin var olması söz konusudur.[9] Görüşüme göre buradaki “Bir veya O” kavramları; sonraki Semavi Dinler’deki tektanrılığın öncüllerinden birisidir.

Tevrat ve İncil’deki Benzerliği-Analizi

Tevrat: Yasa’nın Tekrarı 5:1 Musa… 6:4 “Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir.”
(Açıklama: 31:16-22 Rab’bin sözleri olup Rab’bin Musa’ya öğrettiği ezgide geçen bir kısım) 32:39 “Artık anlayın ki, ben, evet ben O’yum, benden başka tanrı yoktur! …”[13]

İncil: Markos 12:29 İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir. 32 Din bilgini İsa’ya, “İyi söyledin, öğretmenim” dedi. “ ‘Tanrı tektir ve O’ndan başkası yoktur’ demekle doğruyu söyledin.”
Yuhanna 10:25 İsa onlara şu karşılığı verdi.­.. 30 “Ben ve Baba biriz.” 34 İsa şu karşılığı verdi.­.. 38 “.­.. Baba’nın bende, benim de Baba’da olduğumu bilesiniz ve anlayasınız.”
Pavlus’tan Efesliler’e Mektup 4:4-6 Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.

___________________
[9] Mircea Eliade, “Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi”, Cilt 1: Taş Devrinden Eleusis Mysteria’larına, Çeviri: Ali Berktay, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2003, s. 233-304.
[10] Mircea Eliade, “Dinler Tarihine Giriş“, [Kitap Özeti], <http://www.altinicizdiklerim.com/resimler/Dinler Tarihine Giri – Mircea Eliade.pdf> Erişim: Nisan 2018, s. 15. Ali İhsan Yitik, “Vedalar ve Kaynağı Üzerine“, Milel ve Nihal Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, Ocak-Nisan 2011, <http://dergipark.ulakbim.gov.tr/milel/article/view/5000076144/5000072424> Erişim: Nisan 2018, s. 229.
[11] Fuat Aydın, “Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri-II (Hint Düşüncesinde Varlığın Birliği ya da Şankara’nın Advaita Vedantası’nın Varlık Anlayışı)“, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları No: 363, 1. Baskı, İstanbul 2015, <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/49354360/…Hint_Dusuncesinde_Varligin_Birligi…pdf> Erişim: Nisan 2018, s. 226.
[12] Mustafa Çakıroğlu, “Arkhe Problemi Bağlamında Atom Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve Cern Deneyi (Standart Model ve Higgs Parçacığı)”, Giresun Ü. Fen Bilimleri Ens., Fizik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2014, <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/53347349/MCakiroglu_YLTezi…Arkhe_Problemi_Baglaminda_Atom.pdf> Erişim: Nisan 2018, s. 8.
[13] “Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil)”, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Yeni Yaşam Yayınları, Yeni Çeviri, İstanbul 2001-2009, <https://incil.info/kitaplistesi> veya <https://www.kitabimukaddes.com/kutsal-kitap-hakkinda-bilgilendirme-ve-tam-metni/> Erişimler: 2011-2018. (Tevrat maddeleri buradan alınmıştır.)