Konu 290-291: TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 290. KONU
1- TÜRKLER KILIÇ ZORUYLA MI MÜSLÜMAN OLDU? (643-705 YILLARI)

Yazardan Açıklama; Bütün dinlere saygımız sonsuzdur. Lakin; tarihte bilinmeyen ve öğretilmeyen gerçekler de mevcuttur. Yanı sıra, kimilerinin yaptığı yanlışlıkları bütün bir dine bağlamak da yanlış olabilir. Fakat gerçekleri bilmek herkesin hakkıdır.

Kısaca Kürtlere değinip sonra Türklere geçeceğiz. Kürtler 7. yy’da Mezopotamya civarında bulunmaktaydılar. Sağında Sasaniler solunda Bizans vardı, bunların egemenliği altında yaşamışlardır. Ezidilik ve Zerdüşt inançlarına sahiptiler. Ta ki 632’den sonra arap saldırılarına maruz kalmışlardır. Araplar bu tarihten sonra fazlaca Kürt’ü öldürmüşlerdir. Araplar o bölgeyi ve Kürtleri ele geçirse de Kürtler 15. yy’a kadar direnmişlerdir. 643’lerde Musul ve İran düşerken bulunan eski bir bezde şunlar yazmaktadır: “Kutsal yerler yakıldı, kızlar esir alındı, erkekler kendi kanında boğuldu.” 644’lerde Azerbaycan ve Ermenistan da alınıp haraca bağlanır. Şu an Horasan ve Kafkasya’da yaşayan birtakım Kürtler bu savaşlar sonucu oraya kaçan topluluklardır. Bu dönemlerde Araplar, Bizans’ın üçte iki topraklarını da almışlardır.

643’te İran, Arap orduları tarafından alınmıştır. Sonucunda Araplar Maveraünnehir bölgesinde yaşayan Türklerle komşu olmuşlardır. Bu dönemde İpek Yolu sayesinde Türkler zengindi ve ganimetleri boldu. 641 ile 673 yılları arasında Araplar, Türklere karşı yağma girişimlerinde bulunmuşlardır. Hz. Muhammed’in “Türkler kötüdür, Türkler düşmandır!” sözünün etkisiyle ve Türklerin savaşçı-güçlü olmasından dolayı Araplar, Türklerden çekinmişlerdir. Ama her zaman saldırmak için fırsat kollamışlardır. Halife Osman döneminde 2.700 kişilik Arap ordusu Fergana’da Türklere saldırmış fakat yenilmişlerdir. 673 yılında Arap komutanı Ziyad, 24 bin kişilik orduyla Buhara’yı kuşatmıştır. Buhara’yı yöneten Türk komutanı Kıbaç, diğer Türklerden yardım istemiştir lakin alamamıştır. Sonuçta şehir yağmalanıp, türk gençleri esir edilmiştir. Koridorun açılmasından sonra, Osman oğlu Said Semerkant’a saldırmıştır. Semerkant da yağmalanmıştır, 30 bin Türk genci esir alınarak köle pazarlarında satılmıştır. 680’de Ziyad, tekrar Türklere saldırmıştır fakat başarısız olmuştur. Sonraki saldırıda ise Türkler yenilmiştir ve Araplar büyük ganimet kazanmıştır öyle ki her arap 2.400 dirhem almıştır.

685 yılında acımasız Abdulmelik halife olmuştur. Yanına da, öncesinde Kabe’yi mancınık ateşi ile yıkan kandökücü Haccac’ı almıştır. Mısır, Suriye, İran ve Irak’ta resmi dil Arapça olmuştur ve memurluk görevlerine de Araplar getirilmiştir. Haccac, Arabistan’da Müslüman olmayanlara katliamlar yapmıştır. Sonrasında Irak Valisi olmuştur. Haccac Ubeydullah’ı, Sicistan’ın Türk hükümdarı Rütbil’in üzerine göndermiştir. Rutbil bu sırada vergisini Araplara vermektedir. Gelen saldırıya karşı Rutbil zafer kazanmıştır. Haccac 40 bin kişilik ordu yollar, ordu komutanı Türklerin bir suçu yok diyerek savaşmayı reddeder, Haccac da onun kellesini keser. 699’da Muhelleb tarafından Türk yurtları tekrar işgal edilmiştir. 704’te Arap komutan Yezid, Türk yurdu Harzem’i işgal etmiştir ve geriye ganimet ve esirlerle dönmüştür. 685-705 yılları arasında Türk yurtlarında talan ve vahşet yaşanmıştır, Türkler tam olarak egemenlik altına alınamamıştır fakat onlardan fazlaca ganimet ve esir koparılmıştır. Bu saldırılar Haccac ve Abdulmelik tarafından idare edilmiştir. Esir alınan Türkler çıplak bir şekilde kilometrelerce yol yürütüldükten sonra köle pazarlarında satılmıştır. Kimileri de yolda soğuktan ölmüştür. 705 yılında Abdulmelik oğlu Velid halife olmuştur. Velid döneminde Türkler egemenlik altına alınmıştır.[50]

___________________
[50] Erdoğan Aydın, “Nasıl Müslüman Olduk?”, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 23. Baskı 2008, s. 56-92.

 

SİTE DİZİNİNDEKİ 291. KONU
2- TÜRKLER KILIÇ ZORUYLA MI MÜSLÜMAN OLDU? (705-720 YILLARI)

705 yılında İslam Devleti’ne Velid halife olmuştur. Kuteybe’de Horasan Valisi olarak atanmıştır. Kuteybe’nin amacı Maveraünnehir’de bulunan Türkleri yok etmek, ganimetlerini ele geçirmek ve bölgeyi İslam Devleti’ne bağlamaktır. O dönemlerde İpek Yolu üzerinde bulunan Türklerde silah, altın, gümüş ve mücevharat fazlaca bulunmaktaydı yani Türkler zengindiler. Arap orduları, Kuteybe önderliğinde Baykent’e saldırmıştır, eli silah tutan herkes öldürülmüştür, kadınlar esir alınmıştır ve fazlaca ganimet ele geçirilmiştir. 707 yılında Buhara’ya saldırılmıştır, Kuteybe “Her kim Türklerden baş getirirse 100 dirhem vereceğim!” diyerek orduyu zafere teşvik etmiştir, sonucunda onbinlerce Türk ölmüştür, savaş bitiminde esirlerden bazıları kılıçtan geçirilirken işe yarayacak 50 bin kişi esir olarak alınmıştır. Sonrasında her Türk, evine bir Arap misafir edecek emri çıkarılmıştır. Hatta camiye gidene iki dirhem verilecektir emri bile uygulanmışır. Türk bölgelerine Arapların yerleştirilmesi ve idare/yönetim ve ordunun da Arapların eline geçmesiyle İslam dini de Türkler arasında kılıç zoru ile yayılmaya devam etmiştir. Sonrasında Kuteybe ve ordusu Türklerin bulunduğu Talkan’a girmiştir. Şehrin komutanı Şehrek savaşmadan şehri terk etmiştir. Arap ordusu savaşmadan şehri almıştır. Buradaki halk da karşı koymamıştır. Fakat Kuteybe Türklere ibret olsun diye, herkesi kılıçtan geçirmiştir! Geri kalanları ceviz ağacına astırmıştır! Öyle ki 24 kilometrelik mesafeyi kaplayan bir alanda Türkler ağaçlara asılmıştır!.. Ardından vahşet ve katliamlar devam etmiştir. Şuman, Keş, Nefes, Faryab ve Bağzış da alınmıştır. Kuteybe, Bağzış komutanı Tarhan’a teslim ol bir şey yapmayacağım dese de, teslim olan Tarhan’ın gözü önünde iki oğlunu boğazlatmıştır! Sonra 700 türk savaşçısının derileri yüzülüp kelleleri uçmuştur! En son Tarhan’ın başı gövdesinden Kuteybe tarafından ayrılmıştır! Kuteybe, Harzem’i de almıştır. Halk ve bilginler kılıçtan geçirilmiştir. Biruni şöyle der: “Kuteybe bilginleri yok etti, Türk tarihi yok oldu, her şey karanlığa gömüldü.” Semerkant da İranlıların paralı asker olarak kullanılması eşliğinde Arap orduları tarafından kuşatılarak alınmıştır. Şehrin tapınakları yakılmıştır, haraca bağlanmıştır, eli silah tutan herkes çöle atılmıştır bunlar da burada kitlesel olarak yok olmuşlardır.

Halife Velid ölmüştür ve yerine Süleyman gelmiştir. Yeni halife Kuteybe’yi sevmemektedir. 716 yılında Kuteybe ve 11 yakınının kelleri Halife Süleyman’ın emri ile uçurulmuştur. Lakin Süleyman da bu yayılmacı politikayı eskisi gibi devam ettirmiştir.

İslam Halifesi Süleyman 716 yılında Horosan’a Yezid’i vali olarak atamıştır. Yezid, Türklerin bulunduğu Dağıstan’a girmiştir ve burada 14 bin Türk’ü katletmiştir! Sonra Taberistan’a yönelmiştir fakat burada yenilmiştir. Cürcan şehrinde 7 ay Türklerle savaşan Araplar, birçok Türk’ü öldürerek şehri teslim almışlardır. Yezid, 20 kilometre uzunluğunda bir alanda Türkleri darağaçlarında asmıştır!.. Teslim olmuş silahsız 12 bin kişi kılıçtan geçirilmiştir! Cürcan bölgesinde toplamda 40 bine yakın Türk öldürülmüştür. Kural gereği elde edilen ganimetin beşte biri halifeye, beşte dördü de Müslüman askerlerine paylaştırılmıştır.

Sonuç olarak; Kuteybe ve diğerleri on binlerce Türk’ü öldürmüştür.[51] Murat Bardakçı şöyle demektedir: “Türklerin Müslüman olması sopa zoruyladır. Türkler kılıç zoruyla Müslüman oldu. Emeviler canımıza öyle bir okudu ki..”.[52]

___________________
[51] Aydın, age., s. 92-120.
[52] Murat Bardakçı, “Türkler Sopa Zoruyla Müslüman Oldu”, Haber Türk TV, 22 Nisan 2008, <https://www.haberturk.com/polemik/haber/69352-turkler-sopa-zoruyla-musluman-oldu> Erişim: Mayıs 2013. (Bardakçı bu sözleri Haber Türk TV’de yayımlanan Parantez adlı programda söylemiştir: 2:05 dakikalık ilgili videoya bakabilirsiniz <https://www.youtube.com/watch?v=lAFNZ5fDaZ4> Erişim: 14 Ağustos 2018.)